Menú

Activitats. Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que procedeixi a realizar-hi una modificació no substancial.

Una modificació no substancial és aquella que no comporta repercussions importants o perjudicials sobre les persones o pel medi ambient.

D’activitat sotmesa a llicència ambiental: 

La modificació no substancial amb efectes, s’ha de comunicar a l’Ajuntament. Aquesta modificació es podrà dur a terme si l’òrgan ambiental considera la modificació no substancial o bé si no es pronuncia en el termini d’un mes.
La modificació no substancial sense efectes per a les persones o el medi ambient ha de figurar a les actes de control periòdic i no està subjecta a aquesta comunicació.
D’activitat sotmesa a comunicació prèvia ambiental:
La modificació d’una activitat sotmesa a comunicació prèvia ha de ser comunicada a l’Ajuntament, quan pugui tenir efectes previsibles sobre les persones o el medi ambient.
En els altres casos, l’ampliació o la modificació de la llicència o la comunicació prèvia estarà subjecta a l’obtenció d’una nova llicència o la formalització d’una nova comunicació prèvia. 

En tots els casos per determinar més clarament quines modificacions poden ser substancials o no substancials es pot consultar el document de criteris relacionat amb documentació a presentar.

Preu: Ordenança Fiscal número 9

Període de tramitació

tot l'any

Termini de la sol·licitud

La comunicació ha de formalitzar-se abans de realitzar la modificació no substancial.

Com es pot tramitar:
Presencialment A les oficines indicades
Oficina de Llicències d'Activitats
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2130)
Tramitable al Servei de Tramitació Avançada (requereix certificat digital)

Tramitació mitjançant el Servei de Tramitació Avançada. Requereix l'ús de certificat digital i signatura electrònica.

Requeriments

Requeriments previs:

- Haver  realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.
- En cas d'activitats ramaderes, prèviament a la realització de qualsevol modificació no substancial, caldrà informe favorable del Departament competent en materia d'agricultura i ramaderia respecte a les modificacions del pla de gestió de les dejeccions ramaderes, en els supòsits de l'article 21 del Decret 136/2009, d'1 de setembre.

Observacions

Quan les modificacions de l'activitat comportin un canvi d'annex en la seva classificació de la LPCAA, resten sotmeses al previst a l'article 59 d'aquesta Llei i se subjectaran al règim d'intervencióp administrativa que correspongui a la modificació proposada.

Qui el pot demanar?

- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
-Si teniu dubtes podeu fer la consulta a llicencies@vilanova.cat, o bé trucant al telèfon 93 814 00 00 (ext. 2139, 2147, 2138)

Temps mitjà de resolució

Dins del mes següent a la data de la comunicació, l’Ajuntament ha de resoldre, motivadament si es tracta d’una modificació no substancial o substancial.

Silenci administratiu

Si transcorre més d'unmes des de la data de la comunicación sense que s'adopti cap resolución municipal al respecte, es podrá dur a terme la modificació no substancial.

Documentació necessària

1. Document de comunicació d’una modificació no substancial d’una activitat d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:

• Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
• Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta. 

2. En cas de tractar-se de modificació no substancial amb efectes sobre les persones o el medi ambient, caldrà aportar la documentació tècnica que es detalla en el document de 'Documentació canvi no substancial´
 

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Comerç, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració