Menú

Activitats. Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.

Una modificació no substancial és aquella que no comporta repercussions importants o perjudicials sobre les persones o pel medi ambient.

Preu: Ordenança Fiscal número 9

Període de tramitació

tot l'any

Termini de la sol·licitud

Abans de realitzar la modificació no substancial

Com es pot tramitar:
En línia a STA

S'ha de generar i pagar una autoliquidació com a pas previ a la tramitació

No requereix identificació digital


Tramitació mitjançant el Servei de Tramitació Avançada. Requereix l'ús de certificat digital o idCAT Mòbil

Veure l'apartat de procediment

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital


S'han d'omplir les dades del formulari i afegir els documents requerits

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Requeriments

Per presentar la comunicació de modificació no substancial, cal consultar la documentació que s'ha de portar, segons l'activitat estigui classificada en l'apartat "impressos del tràmit".

El titular ha de posar en coneixement de l'Administració pública competent de forma digital aquesta modificació  i declarar, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l'exercici de l'activitat, que l'activitat és compatible amb el planejament urbanístic, que disposa d'un certificat tècnic justificatiu de complir-los i documentació tècnica corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l'exercici de l'activitat.

Qui el pot demanar?

La persona titular de l'activitat (personafísica o jurídica)

Si teniu dubtes podeu fer la consulta a activitats@vilanova.cat, o bé trucant al telèfon 93 814 00 00 (ext. 2160)

Temps mitjà de resolució

Dins del mes següent de la data de la comunicació, l'ajuntament ha de resoldre, motivadament si es tracta d'una modificació no substancial o substancial.

Silenci administratiu

Si transcorre més d'un mes des de la data de la comunicación sense que s'adopti cap resolución municipal al respecte, es podrá dur a terme la modificació no substancial.

Positiu

Procediment

El tràmit s'ha de sol.licitar telemàticament, ja que per llei esteu obligats a relacionar-vos, per mitjans electrònics, amb les administracions públiques, per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu. (podeu consultar el següent enllaç Obligats legals)

Cal que abans, els serveis administratius de Llicències, us calculin la carta de pagament. Per fer el càlcul cal enviar l'imprés de Comunicació emplenat al correu electrònic activitats@vilanova.cat

Els serveis administratius de Llicències us enviarà al vostre correu electrònic la carta de pagament, que caldrà abonar abans de fer el tràmit telemàtic.

Un cop abonada, cal accedir al registre telemàtic a través del botó "tramitar en línia", i que és específic per a aquesta tramitació, adjuntant l'imprés de comunicació, el justificant del pagament i la resta de documentació requerida per aquest tràmit.

Si teniu dubtes podeu fer la consulta a activitats@vilanova.cat, o bé trucant al telèfon 93 814 00 00 (ext. 2160)

Observacions

D’activitat sotmesa a llicència ambiental: 

La modificació no substancial amb efectes, s’ha de comunicar a l’Ajuntament. Aquesta modificació es podrà dur a terme si l’òrgan ambiental considera la modificació no substancial o bé si no es pronuncia en el termini d’un mes.
La modificació no substancial sense efectes per a les persones o el medi ambient ha de figurar a les actes de control periòdic i no està subjecta a aquesta comunicació.


D’activitat sotmesa a comunicació prèvia ambiental:

La modificació d’una activitat sotmesa a comunicació prèvia ha de ser comunicada a l’Ajuntament, quan pugui tenir efectes previsibles sobre les persones o el medi ambient.
En els altres casos, l’ampliació o la modificació de la llicència o la comunicació prèvia estarà subjecta a l’obtenció d’una nova llicència o la formalització d’una nova comunicació prèvia. 

En tots els casos per determinar més clarament quines modificacions poden ser substancials o no substancials es pot consultar el document de criteris relacionat amb documentació a presentar.

Quan les modificacions de l'activitat comportin un canvi d'annex en la seva classificació de la LPCAA, resten sotmeses al previst a l'article 59 d'aquesta Llei i se subjectaran al règim d'intervencióp administrativa que correspongui a la modificació proposada.

Documentació necessària

1. Document de comunicació d’una modificació no substancial d’una activitat d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:

• Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
• Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta. 

2. En cas de tractar-se de modificació no substancial amb efectes sobre les persones o el medi ambient, caldrà aportar la documentació tècnica que es detalla en el document de 'Documentació canvi no substancial´

Sempre que s'hagi de fer obres caldrà prèviament sol.licitar la llicència d'obres per adequació de local.
 

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Comerç, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració