Menú

Activitats. Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que procedeixi a realizar-hi una modificació no substancial.

Una modificació no substancial és aquella que no comporta repercussions importants o perjudicials sobre les persones o pel medi ambient.

D’activitat sotmesa a llicència ambiental: 

La modificació no substancial amb efectes, s’ha de comunicar a l’Ajuntament. Aquesta modificació es podrà dur a terme si l’òrgan ambiental considera la modificació no substancial o bé si no es pronuncia en el termini d’un mes.
La modificació no substancial sense efectes per a les persones o el medi ambient ha de figurar a les actes de control periòdic i no està subjecta a aquesta comunicació.
D’activitat sotmesa a comunicació prèvia ambiental:
La modificació d’una activitat sotmesa a comunicació prèvia ha de ser comunicada a l’Ajuntament, quan pugui tenir efectes previsibles sobre les persones o el medi ambient.
En els altres casos, l’ampliació o la modificació de la llicència o la comunicació prèvia estarà subjecta a l’obtenció d’una nova llicència o la formalització d’una nova comunicació prèvia. 

En tots els casos per determinar més clarament quines modificacions poden ser substancials o no substancials es pot consultar el document de criteris relacionat amb documentació a presentar.

Preu: Ordenança Fiscal número 9

Període de tramitació

tot l'any

Termini de la sol·licitud

La comunicació ha de formalitzar-se abans de realitzar la modificació no substancial.

Com es pot tramitar:
Tramitable al Servei de Tramitació Avançada

Tramitació mitjançant el Servei de Tramitació Avançada. Requereix l'ús de certificat digital o idCAT Mòbil

Presencialment

Abans de realitzar aquesta tramitació informeu-vos trucant al telèfon 938140000 extensió 2130, 2139, 2138, 2147 de dilluns a divendres de 8 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a l’adreça llicencies@vilanova.cat

 

TRÀMIT TELEMÀTIC DE FORMA PREFERENT

Per poder fer el tràmit telemàtic cal que abans, els serveis administratius de Llicències, us calculin la carta de pagament. Per fer el càlcul cal enviar l'imprés Comunicació prèvia de canvi no substancial omplert  al correu electrònic llicencies@vilanova.cat

Els serveis administratius de Llicències us enviarà al vostre correu electrònic la carta de pagament, que caldrà abonar abans de fer el tràmit telemàtic.

Un cop abonada, cal accedir al registre telemàtic a través del botó que figura a sota, i que és específic per a aquesta tramitació, adjuntant l'imprés Comunicació Prèvia, el justificant del pagament i la resta de documentació requerida per aquest tràmit.

Oficina de Llicències d'Activitats
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2130)

Requeriments

Requeriments previs:

- Haver  realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.
- En cas d'activitats ramaderes, prèviament a la realització de qualsevol modificació no substancial, caldrà informe favorable del Departament competent en materia d'agricultura i ramaderia respecte a les modificacions del pla de gestió de les dejeccions ramaderes, en els supòsits de l'article 21 del Decret 136/2009, d'1 de setembre.

Observacions

Quan les modificacions de l'activitat comportin un canvi d'annex en la seva classificació de la LPCAA, resten sotmeses al previst a l'article 59 d'aquesta Llei i se subjectaran al règim d'intervencióp administrativa que correspongui a la modificació proposada.

Qui el pot demanar?

- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
- -el tràmit s'ha de sol.licitar telemàticament.
-Si teniu dubtes podeu fer la consulta a llicencies@vilanova.cat, o bé trucant al telèfon 93 814 00 00 (ext. 2139, 2147, 2138)

Temps mitjà de resolució

Dins del mes següent a la data de la comunicació, l’Ajuntament ha de resoldre, motivadament si es tracta d’una modificació no substancial o substancial.

Silenci administratiu

Si transcorre més d'unmes des de la data de la comunicación sense que s'adopti cap resolución municipal al respecte, es podrá dur a terme la modificació no substancial.

Documentació necessària

1. Document de comunicació d’una modificació no substancial d’una activitat d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:

• Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
• Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta. 

2. En cas de tractar-se de modificació no substancial amb efectes sobre les persones o el medi ambient, caldrà aportar la documentació tècnica que es detalla en el document de 'Documentació canvi no substancial´
 

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Comerç, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració