Menú

Sol·licitud per ser entitat col·laboradora del programa d'activitats d'educació en el lleure a l'estiu

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Entitats organitzadores d'activitats d'educació en el lleure i esportives durant l'estiu per a:

 • menors de 18 anys,
 • joves fins a 21 anys, en cas de diversitat funcional

Període de tramitació

De l' 1 al 21 de març de 2024

Termini de sol·licitud

Inici: 01/03/2024 0:00 h     Fi: 21/03/2024 23:59 h

Com es pot tramitar:  Fora de termini
En línia a STA

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Requeriments

Requisits generals 

 1. Complir la normativa legal vigent per al tipus d’activitat d’estiu que realitzi.
 2. Complir amb les condicions de contractació i sous recollides en el Conveni col·lectiu vigent del sector del lleure educatiu i sociocultural.
 3. Complir les orientacions referents a l’exposició responsable al sol, a l'ús de l'aigua i a l’alimentació equilibrada.
 4. Programar i executar les activitats d’estiu de manera que siguin de qualitat, enriquidores, accessibles i segures pels infants i joves. Vetllar per la inclusió de tots els infants, adolescents i joves.
 5. Cobrar com a màxim el 25% del total del cost de l’activitat a les famílies que sol·licitin subvenció a l’Ajuntament en el moment de la preinscripció.
 6. En aquells casos que la família disposi d'un document acreditatiu emès per l'Ajuntament que ho justifiqui, caldrà gestionar la preinscripció sense cobrar cap import.
 7. En el moment de fer la preinscripció es lliurarà a la família un comprovant. El full de preinscripció ha d'incorporar els següents camps: Nom de l'entitat i de l'activitat; setmanes d'inscripció; nom i edat de l'infant; preu per setmana d'activitat, incorporant descomptes si n'hi ha (màxim 4 setmanes); indicar si inclou inscripció al menjador (en cas afirmatiu, incorporar preu setmana).
 8. Oferir dies d’inscripcions que coincideixin amb el període de sol·licitud de subvenció, mínim durant la primera setmana d'obertura d'aquest període. El termini es fixarà anualment en la seva pròpia convocatòria.
 9. En cas d'anul·lar les activitats d’estiu organitzades, s’haurà de comunicar a l’Ajuntament, almenys, 10 dies abans de l'inici de l'activitat a través tràmit STA.
 10. Lliurar a l’Ajuntament la documentació establerta a les Bases en el moment de la justificació de la realització de l’activitat subvencionada (veure apartat de procediments).
 11. Informar a l'Ajuntament si un infant, adolescent o jove no asisteix a l'activitat per la qual ha rebut subvenció, com a màxim la primera setmana de l'activitat (després de comprovar que aquest no té intenció d'assistir-hi).

 

Qui el pot demanar?

Entitats sense ànim de lucre, registrades al Registre Municipal d’Entitats i Associacions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, o bé empreses privades, sempre que organitzin activitats diferents a les que s’ofereixin des d’entitats sense ànim de lucre i que siguin d’especial interès per infants, adolescents i joves de la ciutat.

Que tinguin una seu a la ciutat de Vilanova i la Geltrú;

Que realitzin l’activitat dins el terme municipal, excepte les colònies, campaments o similars;

Que les activitats de lleure que organitzin s’adrecin a menors de 18 anys amb caràcter general i menors de 21 anys en els casos d'infants, adolescents i joves amb diversitat funcional;

I que organitzin activitats de lleure per infants, adolescents i joves durant els mesos d'estiu.

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Procediment

1. Sol·licitud per ser Entitat Col·laboradora, emplenant correctament el formulari en línia i adjuntant la documentació requerida.

 • Introduir tota la informació de les activitats que organitza a l'aplicació de difusió que proporciona l'Ajuntament, un cop es rebin les claus per accedir-hi, en el període que s'estableixi.

2. Justificar la realització de l'activitat (quan finalitzi l'activitat, abans del 10 setembre).

 

Observacions

Tramitació mitjançant STA i amb certificat digital. 

Les activitats d'estiu que s'organitzin que es facin constar a la sol·licitud i reuneixin els requisits es faran constar a la publicació digital de difusió del web de l'Ajuntament.

Només podran sol·licitar subvenció les famílies que participin en les activitats recollides en aquesta publicació.

Documentació necessària

1. Sol·licitud per ser Entitat Col·laboradora, incorpora una declaració responsable conforme l’entitat compleix tots els requisits i obligacions establerts a les Bases i la normativa legal vigent en cada moment per al tipus d’activitat de lleure que realitzi; està al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social; i no té deutes amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

I una autorització perquè l’Ajuntament pugui consultar davant l’Agència Tributària i la Tresoreria de la Seguretat Social a través de Via Oberta que no consten deutes. En cas que no es faci aquesta autorització, caldrà aportar un oficial i actualitzat conforme no té deutes davant l'Agència Tributària ni amb la Tresoreria de la Seguretat Social.

Qualsevol falsejament en la documentaco aportada o en les declaracions signades, suposarà l'exclusió.

2. Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de l’Ajuntament, en el cas de no haver col·laborat anteriorment amb l’Ajuntament o bé haver modificat les dades bancàries.

3. Quan el president/a  o  representant legal delegui la representació en una tercera persona, caldrà que aquesta s’identifiqui com a representant i adjunti un document de representació que l’autoritzi a dur a terme aquest tràmit (o tot el procediment del programa d'activitats d'estiu 2023) i a signar la declaració responsable que incorpora. Aquest document ha d’anar signar digitalment pel president/a.

Més sobre el tràmit

Més informació ...

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Infància, Entitats
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració