Menú

Sol·licitud per ser entitat col·laboradora d'activitats d'educació en el lleure a l'estiu

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

El Reial Decret 463/2020, pel qual el Govern d’Espanya declara l’Estat d'Alarma,  preveu  la suspensió i la interrupció dels terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present reial decret  o, en el seu cas, les pròrrogues d'aquest.

Les entitats sense afany de lucre que organitzin activitats d'educació en el lleure i esportives durant l'estiu per a:

 • menors de 18 anys,
 • joves fins a 21 anys, en cas de diversitat funcional

Període de tramitació

9 a 20 de març

Termini de la sol·licitud

20 de març

Com es pot tramitar:
Tramitable al Servei de Tramitació Avançada (requereix certificat digital)

Tramitació mitjançant el Servei de Tramitació Avançada. Requereix l'ús de certificat digital i signatura electrònica.

Requeriments

Requisits generals 

 1. Ser entitat sense afany de lucre, registrada al RMEA de l’Ajuntament.
 2. Complir la normativa legal vigent per al tipus d’activitat d’estiu que realitzi.
 3. Complir amb les condicions de contractació i sous recollits en el Conveni col·lectiu vigent del sector del lleure educatiu i sociocultural.
 4. Complir les orientacions referents a l’exposició al sol responsable i a l’alimentació equilibrada.
 5. Programar i executar les activitats d’estiu de manera que siguin de qualitat, enriquidores, accessibles i segures pels infants i joves. Vetllar, dins de les seves possibilitats per la inclusió de tots els infants i joves.
 6. No cobrar en cap cas més que el 25% del total del cost de l’activitat a les famílies que sol·licitin subvenció a l’Ajuntament.
 7. Facilitar a les famílies que sol·licitin subvenció a l’Ajuntament el Full de preinscripció degudament complimentat. En aquells casos que l’Ajuntament informi a l’entitat col·laboradora, caldrà que l’entitat col·laboradora NO cobri cap import.
 8. Oferir dies d’inscripcions que coincideixin, almenys 3 dies del període de sol·licitud de subvenció. Aquest període es fixarà anualment en la seva pròpia convocatòria.
 9. En cas d'anul·lar les activitats d’estiu organitzades, s’haurà de comunicar a l’Ajuntament, almenys, 10 dies abans de l'inici de l'activitat a través tràmit STA.

Requisits específics per a diversitat funcional

 1. Lliurar a les famílies en el moment de la inscripció l’Autorització de dades personals per que l’Ajuntament, pugui coordinar la valoració amb el centre educatiu i amb l’equip psicopedagògic per determinar el suport de reforç de monitoratge i l’adequació de l’activitat d’estiu a les seves característiques.
 2. Aquesta autorització, un cop signada caldrà adjuntar-la a la sol·licitud de subvenció Tipus 3. Per facilitar la valoració, es podrà avançar via correu electrònic a la bústia infancia@vilanova.cat, una llista de les persones amb diversitat funcional que s’hagin preinscrit a l’activitat.
 3. El fet que l’entitat col·laboradora faci arribar aquesta informació a l’Ajuntament no eximirà les famílies d’haver de cursar la sol·licitud de subvenció per suport al monitoratge.
 4. No es farà efectiu el pagament, si la família no ha cursat la sol·licitud de subvenció en el termini establert en la seva convocatòria anual i no hagi estat atorgada la corresponent subvenció.
 5. L’entitat col·laboradora haurà de coordinar-se amb l’Associació Suport i amb la persona tècnica responsable de l’Ajuntament per facilitar la inclusió de la persona amb diversitat funcional.

Altres aspectes a tenir en compte:

 1. Les entitats col·laboradores es comprometen a no incloure joves d’entre 18 i 21 anys amb diversitat funcional en aquelles activitats adreçades a grups d’infants menors de 12 anys.

Procediment

1. Sol·licitud per ser Entitat Col·laboradora

2. Presentar la documentació d'inici d'activitat (abans 19 juny)

3. Justificar la realització de l'activitat (abans del 30 setembre)

4. Presentar la Fitxa valoració (abans del 30 setembre)

Observacions

Tramitació mitjançant STA i amb certificat digital. 

Les activitats que es sol·licitin i reuneixin els requisits es faran constar al llibret d'estiu que edita l'Ajuntament.

Només sols seran objecte de subvenció les famílies que participin en les activitats recollides en aquest llibret.

Qui el pot demanar?

Entitats sense afany de lucre que organitzen activitats per infants, adolescents i joves durant els mesos d'estiu.

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Documentació necessària

1. Sol·licitud per ser Entitat Col·laboradora 

2. Adjuntar formulari de les activitats de lleure o esportives

3. Declaració responsable conforme l'entitat compleix tots els requisits exigits

4. Caldrà adjuntar l’autorització per a ús d’una escola pública de primària.

Tramitació mitjançant STA i amb certificat digital. 

Les activitats que es sol·licitin i reuneixin els requisits es faran constar al llibret d'estiu que edita l'Ajuntament.

Només sols seran objecte de subvenció les famílies que participin en les activitats recollides en aquest llibret.

Més sobre el tràmit

Més informació ...

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Infància, Entitats
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració