Menú

Obres. Instal·lar Rètols, Tendals, Marquesines i Tanques Publicitàries. Comunicació prèvia

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

TRÀMIT TELEMÀTIC DE FORMA PREFERENT

Comunicació prèvia d'obres per a la instal·lació de rètols, tendals, marquesines i tanques publicitàries, d'acord amb l'Ordenança municipal reguladora dels suports publicitaris

Consulteu l'Ordenança Municipal de Publicitat, la qual regula aquest tipus d'instal·lacions.

 

Preu: Veure ordenances fiscals núm. 5 i 10.

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Consultar apartat Procediment

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

Els obligats legals han de fer el tràmit de forma telemàtica. Consulteu els obligats legals aquí: Obligats legals 

Si no sou obligat legal, la tramitació serà preferenment telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Procediment. Tot i això, si no us es possible fer el tràmit telemàtic, es pot demanar Cita Concertada per a fer el tràmit de manera presencial.  Per a demanar la cita cal trucar al 938140000 extensió 2150 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores o bé enviar un correu electrònic a llicencies@vilanova.cat indicant la informació següent: nom i cognoms, DNI, telèfon mòbil, descripció i adreça de les obres

Requeriments

L'article 24 de l'Ordenança reguladora de soroll i vibracions, estableix que l'horari de treball serà entre les 8 i les 20 hores dels dies laborables

Quan l'execució de l'obra suposi una ocupació o afectació de la via pública, caldrà tramitar l'autorització al departament de Serveis Viaris

Qui el pot demanar?

- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.

Temps mitjà de resolució

Es podran iniciar les obres un cop transcorreguts 10 dies hàbils des de la presentació de la Comunició Prèvia, sempre i quan no es comuniqui al titular la invalidesa de la Comunicació, i el rètol s'ajusti a l'Ordenança municipal de suports publicitaris

Procediment

 1. Omplir i signar el formulari de Comunicació Prèvia (veure apartat “impresos del tràmit”).  Cal incloure les dades personals, dades de l’obra i marcar les creus que correspongui segons l’obra a fer i documentació aportada, així com l’apartat DECLARO.
 2. Fer el Registre d’Entrada telemàtic mitjançant el botó Tramitar. Cal identificar-se amb signatura electrònica o amb IdCAT Mòbil.  Caldrà adjuntar el formulari de Comunicació omplert i signat (2 signatures) així com la resta de documents segons les obres a fer (veure apartat “documentació necessària”)
 3. El projecte ha de ser en format PDF i els plànols han de disposar d’escala gràfica. La resta de documents poden ser en pdf, jpg, jpeg, gif o png.  No s’admeten formats comprimits.  No fragmenteu una unitat documental
 4. Cada document annexat pot tenir una mida màxima de 12 Mb.  En el cas que sigui de mida superior, caldrà presentar-lo a través del servei STATransfer, i afegir el justificant de transferència al registre d’entrada telemàtic.
 5. Els obligats legals i les persones físiques que ho desitgin, hauran de complimentar el consentiment de notificacions electròniques, on ha de figurar el correu electrònic de notificació.
 6. Un cop fet el registre d’entrada, en pocs dies, heu de rebre l’autoliquidació, la qual caldrà abonar segons les formes de pagament previstes. Cal presentar el justificant d’abonament per registre d’entrada a:  https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17682. La Comunicació Prèvia no tindrà validesa si no ha estat abonada la carta de pagament.
 7. Si cal aportar nova documentació o fer alguna esmena, s'enviarà el requeriment que correspongui.
 8. Passats 10 dies hàbils des de la presentació,(sense comptar dissabtes, diumenges ni festius), es podran iniciar les obres, sempre i quan no es comuniqui al titular la disconformitat amb la Comunicació presentada, aquesta s'ajusti a la normativa urbanística, ordenances municipals i compleixi amb les condicions establertes a la mateixa comunicació.
 9. La validesa de la Comunicació és de 6 mesos des de la data de registre d'entrada.

Documentació necessària

 1. Model de Comunicació Prèvia d'obres menors omplert i signat
 2. Document de Condicions de les obres en règim de Comunicació Prèvia signat
 3. Fotocòpia del DNI NIF
 4. Referència cadastral (rebut de l'IBI)
 5. Autorització del representant, si és el cas
 6. Autoliquidació i comprovant de pagament
 7. Pressupost
 8. Croquis amb mides, materials, colors i contigut del rètol (noms genèrics almenys en català)
 9. Fotografia de la façana amb l'emplaçament del rètol o fotomuntatge
 10. Justificació del compliment de l'Ordenança municipal reguladora dels suports publicitaris
 11. Plànol d'emplaçament en el cas de tanques publicitàries

Tràmits relacionats

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Comerç, Espai públic, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració