Menú

Subvencions adreçades a infants i adolescents amb diversitat funcional per a la participació en activitats extraescolars

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Subvencions destinades a infants i adolescents amb  diversitat funcional per participar en activitats extraescolars durant el curs 2022-2023.

Aquesta línia de subvencions va adreçada a infants i adolescents amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33% que tinguin entre els 3 i els 16 anys (ambdós inclosos).

Es tracta de subvencionar una part del cost del monitoratge de suport necessari per acompanyar aquests infants i adolescents durant l’activitat extraescolar que realitzin a les escoles de primària de la ciutat i AFA/AMPA de les mateixes que s'han constituit com a entitats col·laboradores (estan en període de sol·licitud).

Es subvencionarà un màxim de 3 hores setmanals d’activitat extraescolar, podent-se repartir entre una o més activitats d’entitats col·laboradores diferents.

Període de tramitació

17 al 30 d'octubre de 2022

Termini de sol·licitud

Inici: 17/10/2022 0:01 h     Fi: 30/10/2022 23:59 h

Com es pot tramitar:  Fora de termini
En línia a STA

Cal emplenar la sol·licitud adjuntant la documentació requerida

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Requeriments

Que el pare/mare o tutor legal del beneficiari/a disposi de NIF o NIE vigent. 

Empadronades a Vilanova i la Geltrú, llevat dels casos emparats en la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

Que les persones beneficiàries de les subvencions tinguin entre 3 i 16 anys (ambdós inclosos) i tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Excepcionalment, en cas de que no disposi de valoració i estigui en seguiment d’un servei especialitzat públic: Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDA), Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), i Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) podrà aportar un informe emès per aquest servei indicant el tipus de suport que requereix.

Que s’inscriguin en  activitats extraescolars organitzades per les escoles o les AMPA/AFA de les escoles de primària que s’hagin constituït com a entitat col·laboradora amb l’Ajuntament.

Que la persona sol·licitant i la resta de membres de la unitat de convivència (familiar) no tinguin cap deute, ja sigui derivat d'ingressos de dret públic o de dret privat, pendent de pagament amb l'Ajuntament.

- Presentar la sol·licitud de subvenció dins el termini establert que inclou declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat social i signatura per a l’autorització del tractament de les dades personals pel pare/mare o tutor legal de l’infant /adolescent.

Qui el pot demanar?

La mare, el pare o el tutor/a legal de l'infant/adolescent entre 3 i 16 anys (ambdós inclosos) amb diversitat funcional igual o superior al 33%.

Temps mitjà de resolució

2 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Procediment

Per formalitzar la petició, les persones físiques que es vulguin acollir a aquesta subvenció hauran de presentar la sol·licitud de subvenció adjuntant la documentació requerida:

- Certificat del grau de discapacitat de la persona beneficiària o la resolució de qualificació del grau de dependència: dictàmens emesos pel Departament de Treball, Afers Socials i Família (igual o major a 33%). Excepcionalment, en cas de que no disposi de valoració i estigui en seguiment d’un servei especialitzat públic: Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDA), Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), i Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) podrà aportar un informe emès per aquest servei indicant el tipus de suport que requereix.

- Justificant d'inscripció a l'activitat extraescolar organitzada per una entitat col·laboradora.

Per Internet (en línia) cal emplenar i adjuntar la sol·licitud especifica i la documentació requerida mitjançant l'enllaç d'aquest tràmit

O bé presencialment a l'Oficina d’Atenció Ciutadana:

Plaça de la Vila, 8

Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 8 a 14.30 hores. Dimarts de 8 a 16.30 hores.

 

Per a més informació:

Regidoria d’Infància i Joventut.

  • whatsapp al telèfon 681 28 21 66,
  • correu electrònic a infancia@vilanova.cat,
  • trucant al telèfon 93 814 00 00 extensió 3034 a la Regidoria d'Infància i Joventut de dilluns a divendres de 10 a 14 h

 

Documentació necessària

- Sol·licitud específica de la subvenció per a infants/adolescents amb diversitat funcional

- Certificat del grau de discapacitat de la persona beneficiària o la resolució de qualificació del grau de dependència: dictàmens emesos pel Departament de Treball, Afers Socials i Família (igual o major a 33%). Excepcionalment, en cas de que no disposi de valoració i estigui en seguiment d’un servei especialitzat públic: Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDA), Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), i Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) podrà aportar un informe emès per aquest servei indicant el tipus de suport que requereix. Si l'infant ha estat beneficiari d'una subvenció de tipus 3, monitoratge de suport, a la convocatòria de subvencions per a activitats d'estiu 2023 de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el certificat de discapacitat no ha caducat en aquest període de temps, no cal tornar-lo a presentar.

- Justificant d'inscripció a l'activitat extraescolar organitzada per una entitat col·laboradora.

 

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Infància
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració