Menú

Obres. Primera Ocupació Parcial dels Edificis. Llicència

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

TRÀMIT TELEMÀTIC DE FORMA PREFERENT

Llicència de primera ocupació parcial d'un edifici objecte d'un únic projecte tècnic d'obres, quan es puguin complir aquestes condicions:

a) Que hagi estat executada íntegrament de conformitat amb el projecte autoritzat i, si s'escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència urbanística atorgada.
b) Que l'estat d'execució de les obres autoritzades permeti la seva utilització i ocupació amb independència de la part de l'edifici o la construcció no acabada.
c) Que la seva utilització i ocupació i l'acabament de les obres no s'interfereixin mútuament de manera greu.

Preu: veure ordenança fiscal núm.10

Com es pot tramitar:
En línia, al Servei de Tramitació Avançada

Veure apartat Procediment

Presencialment

Els obligats legals han de fer el tràmit de forma telemàtica. Consulteu els obligats legals aquí: Obligats legals 

Si no sou obligat legal, la tramitació serà preferenment telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Procediment. Tot i això, si no us es possible fer el tràmit telemàtic, podeu fer la tramitació presencial amb Cita Concertada, trucant al 938140000 extensió 2150 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a llicencies@vilanova.cat

Procediment

 1. Enviar correu electrònic a llicencies@vilanova.cat, amb la sol·licitud de Llicència de Primera Ocupació Parcial i la resta de documentació requerida.
 2. Abonar l'autoliquidació que els serveis administratius de Llicències us enviaran per correu electrònic.
 3. Accedir al registre telemàtic a través del boto tramitar en línia, on caldrà penjar tota la documentació requerida, inclòs el justificant de pagament de l'autoliquidació.
 4. Caldrà presentar el plànol en format DWG de la planta coberta de l'edifici, amb la seva situació exacta insertada en les coordenades UTM de la base cartogràfica municipal.
 5. La resta de documents poden ser en aquests formats: pdf, jpg, jpeg, gif, png. 
 6. Cada document annexat podrà tenir una mida màxima de 12 Mb. No s'admeten formats comprimits.  En el cas que calgui presentar un document de mida més gran caldrà presentar-lo a traves del serveiSTATransfer
 7. Els obligats legals i les persones físiques que ho desitgin, hauran d'incloure, en el moment de fer el registre d'entrada telemàtic, el correu electrònic de notificació, així com complimentar el consentiment per a notificacions electròniques.
 8. Els tècnics municipals podran fer la inspecció de l'edifici. La sol·licitud i el projecte seran analitzats pels Serveis Tècnics Municipals que han d'emetre el corresponent informe.
 9. Si cal aportar nova documentació o fer alguna esmena en la documentació aportada, s'enviarà el requeriment al sol·licitant o al seu representant.
 10. D'acord amb els informes tècnic i jurídic es resoldrà la sol·licitud (favorable, desfavorable, en suspens, ...), la qual es notificarà al sol·licitant o el seu representant.

Qui el pot demanar?

- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.

Temps mitjà de resolució

1 mes

Documentació necessària

 1. Full de sol·licitud
 2. Fotocòpia del DNI de la persona física o del NIF de la persona jurídica que sol·licita la llicència
 3. Document signat pel titular de la llicència on autoritzi al seu representant per a la tramitació de la llicència.
 4. Autoliquidació
 5. Certificat final d'obra original i de les modificacions durant l'obra (annex a)
 6. Acreditació de la presentació de la declaració cadastral (model 900) a l'oficina municipal de Gestió Tributària
 7. Autorització d'indústria dels aparells elevadors (si és el cas)
 8. Certificat final d'instal·lació d'infraestructures comuns de telecomunicacions en els edificis plurifamiliars
 9. Certificat final de la instal·lació dels sistemes d'estalvi d'aigua. Cal fer constar que les instal·lacions s'ajusten al projecte i que que aquestes es troben en funcionament, en compliment de l'Ordenança municipal d'estalvi d'aigua (entrada en vigor de l'ordenança 15/8/2008)
 10. Certificat del compliment de l'Ordenança municipal de sorolls i vibracions amb mesures sonomètriques "in situ" (entrada en vigor de l'ordenança l'1/2/2011)
 11. Certificat de la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú que justifiqui el compliment dels requisits de l'Ordenança de connexió de clavegueram.
 12. Certificat tècnic de l'eficiència energètica de l'edifici (segons Reial Decret 253/2013 de 5 d'abril)
 13. Presentació del Manual d'us i manteniment per a habitatges unifamiliars i Llibre de l'edifici per a plurifamiliars i naus industrials
 14. Plànol en suport digital i format DWG de la planta coberta de l'edifici de l'estat final de les obres, amb la seva situació exacta insertada en les coordenades UTM de la base cartogràfica municipal

En el cas en que ha estat preceptiva la instal·lació d'energies alternatives (entrada en vigor de l'ordenança 15/9/2005):

 1. Contracte de manteniment de la instal·lació (2 anys mínim)
 2. Certificat de les instal·lacions tèrmiques, d'acord amb el model de l'ITE que correspongui amb les especificacions tècniques de la instal·lació. Els models de certificat es poden trobar a: 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Presentacio-de-la-declaracio-responsable-per-a-installacions-termiques-en-edificis

Tràmits relacionats

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració