Menú

Obres. Primera Ocupació Parcial dels Edificis. Llicència

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Llicència de primera ocupació parcial d'un edifici objecte d'un únic projecte tècnic d'obres, quan es puguin complir aquestes condicions:

a) Que hagi estat executada íntegrament de conformitat amb el projecte autoritzat i, si s'escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència urbanística atorgada.
b) Que l'estat d'execució de les obres autoritzades permeti la seva utilització i ocupació amb independència de la part de l'edifici o la construcció no acabada.
c) Que la seva utilització i ocupació i l'acabament de les obres no s'interfereixin mútuament de manera greu.

Preu: veure ordenança fiscal núm.10

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Veure apartat Procediment

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

Els obligats legals han de fer el tràmit de forma telemàtica. Consulteu els obligats legals aquí: Obligats legals 

Si no sou obligat legal, la tramitació serà preferenment telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Procediment. Tot i això, si no us es possible fer el tràmit telemàtic, es pot demanar Cita Concertada per a fer el tràmit de manera presencial.  Per a demanar la cita cal trucar al 938140000 extensió 2150 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores o bé enviar un correu electrònic a llicencies@vilanova.cat indicant la informació següent: nom i cognoms, DNI, telèfon mòbil, descripció i adreça de les obres

Qui el pot demanar?

- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.

Temps mitjà de resolució

1 mes

Procediment

 1. Omplir i signar el formulari de sol·licitud de Llicència de Primera Ocupació Parcial (veure impresos del tràmit”).  Cal incloure les dades personals, dades de l’obra i marcar les creus que corresponguin segons la documentació aportada.
 2. Fer el Registre d’Entrada telemàtic mitjançant el botó Tramitar. Cal identificar-se amb signatura electrònica o amb IdCAT Mòbil.  Cal adjuntar el formulari de sol·licitud així com la tota la documentació requerida (veure “documentació necessària).
 3. El plànol en format DWG de la planta coberta de l'edifici, ha de figurar amb la seva situació exacta insertada en les coordenades UTM de la base cartogràfica municipal.
 4. La resta de documents poden ser en format pdf, jpg, jpeg, gif o png.  No s’admeten formats comprimits. No fragmenteu una unitat documental. 
 5. Cada document annexat pot tenir una mida màxima de 12 Mb. En el cas de documents de mida superior, caldrà presentar el document a través del serveiSTATransfer i afegir el justificant de la transferència al registre d'entrada telemàtic
 6. Els obligats legals i les persones físiques que ho desitgin, hauran de complimentar el consentiment de notificacions electròniques, on ha de figurar el correu electrònic de notificació.
 7. Un cop fet el registre d’entrada, en pocs dies, heu de rebre l’autoliquidació, la qual caldrà abonar segons les formes de pagament previstes. No es concedirà la llicència si no s'ha abonat prèviament l'autoliquidació.
 8. Cal presentar el justificant d’abonament per registre a: https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17682  
 9. La sol·licitud i projecte seran analitzats pels Serveis Tècnics que han d'emetre el corresponent informe.
 10. Si cal aportar nova documentació o fer alguna esmena s'enviarà el requeriment.
 11. La resolució que correspongui es notificarà al sol·licitant o el seu representant.
 12. Un cop concedida la llicència hi ha un termini de 6 mesos per a iniciar les obres i 18 mesos per a finalitzar-les des del seu inici.

Documentació necessària

 1. Full de sol·licitud
 2. Fotocòpia del DNI de la persona física o del NIF de la persona jurídica que sol·licita la llicència
 3. Document signat pel titular de la llicència on autoritzi al seu representant per a la tramitació de la llicència.
 4. Autoliquidació
 5. Certificat final d'obra original i de les modificacions durant l'obra (annex a)
 6. Acreditació de la presentació de la declaració cadastral (model 900) a l'oficina municipal de Gestió Tributària
 7. Certificat de recepció dels residus de construcció del gestor autoritzat
 8. Autorització d'indústria dels aparells elevadors (si és el cas)
 9. Certificat final d'instal·lació d'infraestructures comuns de telecomunicacions en els edificis plurifamiliars
 10. Certificat final de la instal·lació dels sistemes d'estalvi d'aigua. Cal fer constar que les instal·lacions s'ajusten al projecte i que que aquestes es troben en funcionament, en compliment de l'Ordenança municipal d'estalvi d'aigua (entrada en vigor de l'ordenança 15/8/2008)
 11. Certificat del compliment de l'Ordenança municipal de sorolls i vibracions amb mesures sonomètriques "in situ" (entrada en vigor de l'ordenança l'1/2/2011)
 12. Certificat de la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú que justifiqui el compliment dels requisits de l'Ordenança de connexió de clavegueram.
 13. Certificat tècnic de l'eficiència energètica de l'edifici (segons Reial Decret 253/2013 de 5 d'abril)
 14. Presentació del Manual d'us i manteniment per a habitatges unifamiliars i Llibre de l'edifici per a plurifamiliars i naus industrials
 15. Plànol en suport digital i format DWG de la planta coberta de l'edifici de l'estat final de les obres, amb la seva situació exacta insertada en les coordenades UTM de la base cartogràfica municipal

En el cas en que ha estat preceptiva la instal·lació d'energies alternatives (entrada en vigor de l'ordenança 15/9/2005):

 1. Contracte de manteniment de la instal·lació (2 anys mínim)
 2. Certificat de les instal·lacions tèrmiques, d'acord amb el model de l'ITE que correspongui amb les especificacions tècniques de la instal·lació. Els models de certificat es poden trobar a: 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Presentacio-de-la-declaracio-responsable-per-a-installacions-termiques-en-edificis

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració