Menú

Obres. Primera Ocupació Parcial dels Edificis. Llicència

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

TRÀMIT TELEMÀTIC DE FORMA PREFERENT

Llicència de primera ocupació parcial d'un edifici objecte d'un únic projecte tècnic d'obres, quan es puguin complir aquestes condicions:

a) Que hagi estat executada íntegrament de conformitat amb el projecte autoritzat i, si s'escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència urbanística atorgada.
b) Que l'estat d'execució de les obres autoritzades permeti la seva utilització i ocupació amb independència de la part de l'edifici o la construcció no acabada.
c) Que la seva utilització i ocupació i l'acabament de les obres no s'interfereixin mútuament de manera greu.

Preu: veure ordenança fiscal núm.10

Com es pot tramitar:  Fora de termini
En línia, al Servei de Tramitació Avançada

Per a poder fer el tràmit telemàtic cal que abans, els serveis administratius de Llicències, us calculin la carta de pagament.   Per a fer el càlcul cal enviar l'imprés Sol·licitud de Llicència de Primera Ocupació Parcial omplert i el certificat final d'obra al correu electrònic llicencies@vilanova.cat

Els serveis administratius de Llicències us enviaran al vostre correu electrònic la carta de pagament, que caldrà abonar abans de fer el tràmit telemàtic.

Un cop abonada, cal accedir al registre telemàtic a través del botó que figura a sota, i que és específic per a aquesta tramitació, adjuntant l'imprés Sol·licitud de Primera Ocupació omplert, el certificat final d'obra, el justificant del pagament i la resta de documentació requerida en aquest tràmit.

Cada document annexat podrà tenir una mida màxima de 100 Mb. Els documents poden ser en aquests formats:

 • Plànol: bmp,jpg,pdf,png,tif,xml,dwg
 • Projecte :bmp,jpg,pdf,png,tif,xml
 • Altra documentació: xls,xlsx,gif,jpeg,jpg,pdf,docx,doc
Presencialment

IMPORTANT:

La tramitació de qualsevol Llicència o Comunicació Prèvia d'obres es farà preferenment de forma telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Servei de Tramitació Avançada.

Només en el cas que no us sigui possible fer-ho d'aquesta manera, podeu fer la tramitació presencial amb Cita Concertada, trucant al 938140000 extensió 2130 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a l'adreça llicencies@vilanova.cat

Procediment

1. Abonar la carta de pagamament que us haurà facilitat el Servei de Llicències

2. Presentar, preferentment de forma telemàtica, l'imprés de Sol·liciutd de Primera Ocupació omplert i signat, amb tota la documentació requerida.

3.Un cop feta la inspecció i d'acord amb l'informe tècnic municipal, es resoldrà la tramitació

 

Qui el pot demanar?

- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.

Temps mitjà de resolució

1 mes

Documentació necessària

 1. Full de sol·licitud
 2. Fotocòpia del DNI de la persona física o del NIF de la persona jurídica que sol·licita la llicència
 3. Document signat pel titular de la llicència on autoritzi al seu representant per a la tramitació de la llicència.
 4. Autoliquidació
 5. Certificat final d'obra original i de les modificacions durant l'obra (annex a)
 6. Acreditació de la presentació de la declaració cadastral (model 900) a l'oficina municipal de Gestió Tributària
 7. Autorització d'indústria dels aparells elevadors (si és el cas)
 8. Certificat final d'instal·lació d'infraestructures comuns de telecomunicacions en els edificis plurifamiliars
 9. Certificat final de la instal·lació dels sistemes d'estalvi d'aigua. Cal fer constar que les instal·lacions s'ajusten al projecte i que que aquestes es troben en funcionament, en compliment de l'Ordenança municipal d'estalvi d'aigua (entrada en vigor de l'ordenança 15/8/2008)
 10. Certificat del compliment de l'Ordenança municipal de sorolls i vibracions amb mesures sonomètriques "in situ" (entrada en vigor de l'ordenança l'1/2/2011)
 11. Certificat de la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú que justifiqui el compliment dels requisits de l'Ordenança de connexió de clavegueram.
 12. Certificat tècnic de l'eficiència energètica de l'edifici (segons Reial Decret 253/2013 de 5 d'abril)
 13. Presentació del Manual d'us i manteniment per a habitatges unifamiliars i Llibre de l'edifici per a plurifamiliars i naus industrials
 14. Plànol en suport digital i format DWG de la planta coberta de l'edifici de l'estat final de les obres, amb la seva situació exacta insertada en les coordenades UTM de la base cartogràfica municipal

En el cas en que ha estat preceptiva la instal·lació d'energies alternatives (entrada en vigor de l'ordenança 15/9/2005):

 1. Contracte de manteniment de la instal·lació (2 anys mínim)
 2. Certificat de les instal·lacions tèrmiques, d'acord amb el model de l'ITE que correspongui amb les especificacions tècniques de la instal·lació. Els models de certificat es poden trobar a: 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Presentacio-de-la-declaracio-responsable-per-a-installacions-termiques-en-edificis

Tràmits relacionats

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Alcaldia i protocol
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració