Menú

Sol·licitud de compensació a persones propietàries i arrendadores prevista en el Reial decret llei 11/2020

Comparteix:

TRÀMIT D'ALTRES ADMINISTRACIONS

L’objecte d’aquest programa és compensar a les persones propietàries i arrendadores afectades per la suspensió extraordinària dels procediments de desnonament i dels llançaments per a persones econòmicament vulnerables sense alternativa habitacional prevista per Reial decret llei 11/2020, de 31 de març. 

Termini de la sol·licitud

Fins el 30 de novembre de 2021

Com es pot tramitar:
Presencialment

Cal demanar cita prèvia. Disponible únicament per a persones físiques. Les persones jurídiques obligatòriament han de tramitar la sol·licitud de forma telemàtica.

Servei d'habitatge
Plaça de la Vila, 8 Edifici nou, 1r pis
Tel.: 938169031 / 938140000 (Ext. 2060)
Via telemàtica

Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya

Requereix certificat digital

Requeriments

Per poder obtenir la condició de beneficiàries de les compensacions, les persones físiques i jurídiques sol·licitants han de complir els requisits següents:

  1. Disposar de títol habilitant que acrediti el dret sobre l’habitatge objecte de la sol·licitud.
  2. Estar afectat per la suspensió extraordinària prevista en els articles 1 i 1 bis del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març. En el cas dels propietaris afectats per la suspensió prevista a l’article 1 bis d’aquest Reial decret tindran dret a sol.licitar la compensació sempre que acreditin que la suspensió del llançament els hagi ocasionat perjudici econòmic al trobar-se l’habitatge ofert en venda o lloguer amb anterioritat a l’ocupació de l’immoble.
  3. Complir amb les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.
  4. No estar sotmeses a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

No poden percebre les compensacions:

  1. Quan l’administració competent, dins dels tres mesos següents a la data en què es va emetre l’informe dels serveis socials, hagi adoptat les mesures adequades per atendre la situació de vulnerabilitat acreditada de les persones residents a l’habitatge, facilitant l’accés de les persones vulnerables a un habitatge digne.
  2. Quan l’habitatge sigui de titularitat pública o privada destinat a lloguer social o assequible i ja s’hagi adjudicat a una persona per part de l’administració o per l’entitat que gestiona l’esmentat habitatge.

Qui el pot demanar?

- La persona propietària o arrendadora.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.

Procediment

La persona interessada cal que faci la sol·licitud telemàtica des de l'OFICINA VIRTUAL DE TRÀMITS de la Generalitat de Catalunya.

Les persones físiques també tenen l'opció de fer-ho de forma presencial, demanant cita prèvia a l'OFICINA LOCAL D'HABITATGE:  habitatge@vilanova.cat  telèfon: 93.816.90.31)

Documentació necessària

Per a fer el tràmit presencial cal aportar:

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Habitatge
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració