Menú

Ajuts per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació 2024 per a Joves (35 anys o menys)

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Subvenció destinada al pagament del lloguer o de cessió d'ús d'un l'habitatge o d'una habitació destinada a Joves (35 anys o menys). Màxim 2.400€ any 2024.

Com es pot tramitar:  Fora de termini
En línia a STA

Des del botó TRAMITAR EN LÍNIA que trobareu a continuació, podeu fer la vostra sol·licitud en línia i presentar tota la documentació requerida. Per fer-ho heu de tenir certificat digital o idCAT Mòbil. Si no el teniu, podeu obtenir-lo aquí.

La sol·licitud es farà preferentment de forma telemàtica.  

En cas que no sigui possible fer-ho, cal contactar amb l'Oficina Local d'Habitatge:

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Via telemàtica

 

En cas que no us sigui possible fer el registre telemàtic, podeu provar també a la web de tràmits de la Generalitat: 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

Finalment, si no us és possible realitzar el tràmit electrònicament, podeu fer registre presencial a l'Oficina Local d'Habitatge, plaça de la Vila, 8.

Per a resoldre dubtes i fer consultes, podeu també adreçar-vos a l'Oficina Local d'Habitatge:

Requeriments

Els requisits per poder optar a l'ajut són:

 - Lloguer o cessió d'ús de l'habitatge no superior a 650€/mes.

- Per famílies monoparentals, nombroses, unitats convivència amb algun membre amb discapacitat i barem mobilitat: 900€/mes.

- Preu habitació no superior a 350€/mes.

- Tenir residència legal a Catalunya

- Que la unitat de convivència tingui una font regular d'ingressos que no superin els 24.301,58€/any (IRPF 2022)

- Estar empadronat en l'habitatge.

- Estar al corrent del pagament.

- Pagar el lloguer o cessió o habitació per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés a compte, Bizum o rebut emès per administrador de finca.

- Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions de la Seguretat Social. 

Més informació:

Qui el pot demanar?

Joves (35 anys o menys) que siguin titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús d'un habitatge o d'una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent i compleixin els requisits de la convocatòria anual de la Generalitat de Catalunya (Agència de l'Habitatge de Catalunya).

Temps mitjà de resolució

6 mesos

Silenci administratiu

El termini màxim per resoldre les sol·licituds i notificar la resolució, degudament motivada, és de sis mesos a comptar des de la data de presentació de la documentació completa. Transcorregut aquest termini, si no s'ha notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

 

Tràmit a la web Ajuntament: https://www.vilanova.cat/habitatge/subvencio_lloguerjove

Tràmit a la web Generalitat: Tràmit Generalitat

Negatiu

Procediment

Es pot tramitar la sol·licitud telemàticament a: 

https://habitatge.gencat.cat/ca/ajuts/ajuts-pagament-habitatge/subvencions-lloguer-joves/

o també per: https://www.vilanova.cat/habitatge/subvencio_lloguerjove

En cas de dificultats per fer el tràmit on-line, poseu-vos en contacte amb l'Oficina Local d'Habitatge:

Observacions

La Oficina Local d'Habitatge tramita l'expedient i requereix documentació, si s'escau.

La Generalitat de Catalunya (Agència de l'Habitatge de Catalunya) és qui resol. 

Documentació necessària

  1. L'imprès de la sol·licituddegudament emplenat i signat que es pot trobar a l'apartat tràmits de la web.
  2. Full de transferència normalitzat on s'indica el número de compte bancari on es cobrarà la prestació (ha d'anar segellat pel banc).
  3. El contracte de lloguer complert. 
  4. Les persones sol·licitants que autoritzin a l'òrgan gestor per a poder obtenir de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d'aquestes subvencions no caldrà que aportin la documentació corresponent a: Certificat de convivència. Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de l'exercici 2022. Certificats ATUR del SOC i SEPE. Certificats de prestacions o pensions emesos per l'INSS o òrgan gestor. Certificats de discapacitat de l'Institut de Treball, Afers Socials i Família. Títol de família nombrosa vigent. Títol de família monoparental vigent.
  5. Altra documentació original, que caldrà aportar segons cada cas, per acreditar una situació específica: Llibre de família, documentació acreditativa del procés de desnonament o d'execució hipotecària de l'habitatge o altres processos equivalents, acreditació de la condició de víctima de violència de gènere o de víctima de terrorisme o de ser persona jove extutelada, etc .

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Habitatge
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració