Menú

Ajuts i subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a persones joves

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Subvenció destinada a persones joves fins a 36 anys (inclosos) per al pagament del lloguer o de cessió d'ús d'un l'habitatge o d'una habitació i que el seu domicili habitual i permanent sigui al territori de Catalunya.

Termini de la sol·licitud

Del 23/3/2023 fins el 5/4/2023 ambdós inclosos

Com es pot tramitar:  Fora de termini
En línia a STA

Des del botó TRAMITAR EN LÍNIA que trobareu a continuació, podeu fer la vostra sol·licitud en línia i presentar tota la documentació requerida. Per fer-ho heu de tenir certificat digital o idCAT Mòbil. Si no el teniu, podeu obtenir-lo aquí.

Totes les tramitacions del Servei d'Habitatge es faran preferentment de forma telemàtica. 

En cas que no us sigui possible fer-ho, cal que contacteu amb l'Oficina Local d'Habitatge:

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

Totes les tramitacions del Servei d'Habitatge es faran preferentment de forma telemàtica. En cas que no us sigui possible fer el registre telemàtic, podeu fer registre presencial a l'Oficina Local d'Habitatge.

Per a resoldre dubtes i fer consultes, podeu també adreçar-vos a l'Oficina Local d'Habitatge:

Requeriments

Els requisits per poder optar a l'ajut es detallen a les bases de la Resolució RESOLUCIÓ TER/931/2023, de 17 de març. També podeu consultar-los:

Qui el pot demanar?

Persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús d'un habitatge o d'una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya (en aquest cas, a Vilanova i la Geltrú) i compleixin els requisits de la convocatòria.

Silenci administratiu

El termini màxim per resoldre les sol·licituds i notificar la resolució, degudament motivada, és de sis mesos a comptar des de la data de presentació de la documentació completa. Transcorregut aquest termini, si no s'ha notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

Negatiu

Procediment

Cal que la persona interessada presenti la seva sol·licitud a través del portal de l'Oficina Virtual de Tramits,tal i com s'indica en el Manual de Tramitació.

En cas de dificultats per fer el tràmit on-line, poseu-vos en contacte amb l'Oficina Local d'Habitatge:

Documentació necessària

  1. L'imprès de sol·licitud, degudament emplenat i signat.
  2. El full de transferència bancària normalitzat, on s'indica el número de compte bancari on es cobrarà la prestació (ha d'anar segellat pel banc).
  3. El contracte de lloguer.
  4. Les persones sol·licitants que autoritzin expressament l'òrgan gestor perquè pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d'aquestes prestacions no caldrà que aportin la documentació corresponent a: Certificat o volant de convivència. Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de l'exercici 2020. Certificats ATUR del SOC i SEPE. Certificats de prestacions o pensions emesos per l'INSS o òrgan gestor. Certificats de discapacitat de l'Institut de Treball, Afers Socials i Família. Títol de família nombrosa vigent. Títol de família monoparental vigent.
  5. Altra documentació original, que caldrà aportar segons cada cas, per acreditar una situació específica: Llibre de família, documentació acreditativa del procés de desnonament o d'execució hipotecària de l'habitatge o altres processos equivalents, acreditació de la condició de víctima de violència de gènere o de víctima de terrorisme o de ser persona jove extutelada, etc .
  6. Acreditació d’ingressos de l’any en curs, si escau, la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l'exercici 2021.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Habitatge
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració