Menú

Activitats. Comunicació prèvia municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

La comunicació prèvia és el règim d'intervenció a través del qual la persona o empresa que vol posar funcionament un establiment fix obert al públic, d'espectacles públics o activitats recreatives ordinàries, ho posa en coneixement de l'Ajuntament i acompanya la documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.

En el Decret 112/2010, de 31 d'agost, que aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives es detalla quins són els espectacles públics i les activitats recreatives ordinàries que abans de posar-se en marxa, hauran de posar-se en coneixement de l'Ajuntament.  Aquesta comunicació prèvia, anirà acompanyada de la documentació que acrediti el compliment dels requisits que exigeix la normativa.

També s'ha de tenir present que les modificacions substancials d'un establiment o activitats ja autoritzades també estaran subjectes a aquest règim i, sempre que sigui possible, s'haurà de referir a la part o a les parts que es modifiquen.

Activitats recreatives de restauració amb aforament menor o igual a 500 persones i la superfície construida de l'establiment, menor o igual a 500 m2.

Els establiments oberts al públic d'activitats de restauració amb un aforament autoritzat fins a 150 persones, i sempre que no disposin de terrassa privada.

Període de tramitació

tot l'any

Com es pot tramitar:
En línia a STA

S'ha de generar i pagar una autoliquidació com a pas previ a la tramitació

En el camp "Observacions" s'ha d'indicar la descripció de l'activitat i els m2 edificats

No requereix identificació digital


 

Veure l'apartat de procediment

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Requeriments

Per presentar la comunicació prèvia cal consultar la documentació que s'ha de portar, segons l'activitat estigui classificada en l'apartat "impressos del tràmit".

El titular ha de posar en coneixement de l'Administració pública competent de forma digital,  l'inici d'una activitat  i declarar, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l'exercici de l'activitat, que l'activitat és compatible amb el planejament urbanístic, que disposa d'un projecte i documentació tècnica i d'un certificat tècnic justificatiu de complir-los i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l'exercici de l'activitat.

Qui el pot demanar?

- La persona titular de l'activitat (persona física o jurídica)
- Un/a representant degudament autoritzat/da.

Si teniu dubtes podeu fer la consulta a activitats@vilanova.cat, o bé trucant al telèfon 93 814 00 00 (ext. 2160)

Temps mitjà de resolució

no hi ha resolució

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Procediment

El tràmit s'ha de sol.licitar telemàticament, ja que per llei esteu obligats a relacionar-vos, per mitjans electrònics, amb les administracions públiques, per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu. (podeu consultar el següent enllaç Obligats legals)

Com a pas previ a la presentació del tràmit cal que genereu  i pagueu l'autoliquidació.  Aquest pas el podeu fer en l'enllaç que trobareu en la pestanya "com es pot tramitar". Si teniu dubtes podeu fer la consulta a activitats@vilanova.cat o bé trucant al telèfon 93 814 00 00 (ext. 2160)

Un cop abonada, cal accedir al registre telemàtic a través del botó "tramitar amb vàlid", i que és específic per a aquesta tramitació, adjuntant l'imprés de comunicació, el justificant del pagament i la resta de documentació requerida per aquest tràmit.

Una vegada s'ha presentat la comunicació d'inici d'activitat a l'Ajuntament, aquesta ja es pot exercir sota la responsabilitat del titular, llevat que sigui necessari comptar amb altres autoritzacions, llicències o comprovacions per part  de l'administració local o d'altres administracions diferents a la municipal.  Si el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la comunicació detecti qualsevol inexactitud, falsetat o omisió ho posarà en coneixement de la persona titular.

Observacions

Si es tracta d'establiments de comerç al detall d'aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, serà necessari, també i prèviament, tramitar la Declaració responsable en matèria de salut alimentària - Sol·licitud d'inscripció al Registre d'establiments minoristes d'alimentació de Vilanova i la Geltrú (REMAVNG). https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17841

Si es tracta de restaurants, bars, bar-restaurant, bars musicals, discoteques, etc.  s'ha de presentar també un projecte acústic i certificac acústic amb mesures sonomètriques.  Així com la declaració responsable d'assegurança de responsabilitat civil i declaració responsables REPAR

L'Ajuntament podrá incorporar l'activitat en un pla d'inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable.

Els establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives per dur a terme la seva activitat requereixen l'obtenció prèvia d'autoritzacions, llicències o comunicació de dades abans de l'inici de l'activitat. La intervenció serà més o menys complexa en funció dels efectes que aquestes activitats tenen sobre la convivència veïnal, la mobilitat, la salut de les persones i el medi ambient. (autoritzacions, declaracions necessàires ja sigui en materia de sanitat, d'incendis, de soroll, etc.)

Documentació necessària

Veure els impressos del tràmit

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Comerç, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració