Menú

Activitats.Comunicació prèvia municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

És el règim d'intervenció a través del qual la persona o empresa que vol posar funcionament un establiment fix obert al públic, d'espectacles públics o activitats recreatives ordinàries, ho posa en coneixement de l'Ajuntament i acompanya la documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.

Se sotmeten a aquest règim els establiments on es duen a terme activitats incloses al Decret 112/2010, de 31 d'agost, que aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives que ni aquest Decret ni l'Ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives subjecten a llicència.

Activitats recreatives de restauració amb aforament menor o igual a 500 persones i la superfície construïda de l'establiment, menor o igual a 500 m2.

Període de tramitació

tot l'any

Com es pot tramitar:

Requeriments

Per presentar la comunicació prèvia cal consultar la documentació que s'ha de portar, segons l'activitat estigui classificada en l'apartat "impressos del tràmit".

El titular ha de posar en coneixement de l'Administració pública competent de forma digital,  l'inici d'una activitat  i declarar, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l'exercici de l'activitat, que l'activitat és compatible amb el planejament urbanístic, que disposa d'un projecte i documentació tècnica i d'un certificat tècnic justificatiu de complir-los i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l'exercici de l'activitat.

Procediment

El tràmit s'ha de sol.licitar telemàticament, ja que per llei esteu obligats a relacionar-vos, per mitjans electrònics, amb les administracions públiques, per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu. (podeu consultar el següent enllaç Obligats legals)

Cal que abans, els serveis administratius de Llicències, us calculin la carta de pagament. Per fer el càlcul cal enviar l'imprés de Comunicació emplenat al correu electrònic activitats@vilanova.cat

Els serveis administratius de Llicències us enviarà al vostre correu electrònic la carta de pagament, que caldrà abonar abans de fer el tràmit telemàtic.

Un cop abonada, cal accedir al registre telemàtic a través del botó "tramitar en línia", i que és específic per a aquesta tramitació, adjuntant l'imprés de comunicació, el justificant del pagament i la resta de documentació requerida per aquest tràmit.

Una vegada s'ha presentat la comunicació d'inici d'activitat a l'Ajuntament, aquesta ja es pot exercir sota la responsabilitat del titular, llevat que sigui necessari comptar amb altres autoritzacions, llicències o comprovacions per part  de l'administració local o d'altres administracions diferents a la municipal.  Si el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la comunicació detecti qualsevol inexactitud, falsetat o omisió ho posarà en coneixement de la persona titular.

Si teniu dubtes podeu fer la consulta a activitats@vilanova.cat, o bé trucant al telèfon 93 814 00 00 (ext. 2160)

Observacions

Si es tracta d'establiments de comerç al detall d'aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, serà necessari, també i prèviament, tramitar la Declaració responsable en matèria de salut alimentària - Sol·licitud d'inscripció al Registre d'establiments minoristes d'alimentació de Vilanova i la Geltrú (REMAVNG). https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17841

Si es tracta de restaurants, bars, bar-restaurant, bars musicals, discoteques, etc.  s'ha de presentar també un projecte acústic i certificac acústic amb mesures sonomètriques.  Així com la declaració responsable d'assegurança de responsabilitat civil i declaració responsables REPAR

L'Ajuntament podrá incorporar l'activitat en un pla d'inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable.

En les activitats que així ho estableixi la normativa será necessari que previ al tràmit de la Comunicació se sol.licitin els informes,  autoritzacions, declaracions necessàires ja sigui en materia de sanitat, d'incendis, de soroll, etc.

Qui el pot demanar?

La persona titular de l'activitat (persona física o jurídica)

Si teniu dubtes podeu fer la consulta a activitats@vilanova.cat, o bé trucant al telèfon 93 814 00 00 (ext. 2160)

Temps mitjà de resolució

no hi ha resolució

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Comerç
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració