Menú

Activitats. Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i d'un espectacle o activitat

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial. (llei 18/20)

Es considera modificació no substancial  les modificacions dels establiments i de les seves instal·lacions, ja sigui per transformació, adaptació o reforma, ampliació o reducció, estan sotmeses a aquesta comunicació prèvia quan siguin no substancials (excepte gran rehabilitació) d'acord amb el què disposa el Codi tècnic de l'edificació.

Si la modificació que es vol realitzar es tracta d'una gran rehabilitació, caldrà sol·licitar una nova llicència o autorització o presentar una nova comunicació prèvia.

Els titulars de les activitats hauran de consultar el Codi tècnic de l'edificació per tal de saber si les modificacions que es volen realitzar són considerades gran rehabilitació o no.

Modificació no substancial d'espectacles públics o activitats recreatives inclosos en la llicència o comunicació prèvia: La persona organitzadora o titular de l'establiment ha de formalitzar comunicació prèvia de la modificació a l'Ajuntament que ha atorgat la llicència o davant del qual ha presentat la comunicació prèvia, si el nou espectacle o la nova activitat recreativa amb la que es vol modificar la llicència o la comunicació prèvia no estan sotmeses a requeriments addicionals als exigits inicialment.

En els altres casos, l'ampliació o la modificació de la llicència o la comunicació prèvia de l'establiment, per tal d'incloure-hi nous espectacles o activitats recreatives, estarà subjecta a l'obtenció d'una nova llicència o la formalització d'una nova comunicació prèvia.

La modificació no substancial dels establiments i instal·lacions de les activitats de restauració també s'haurà de comunicar a través d'aquest tràmit.

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

Abans d'iniciar l'activitat modificada, un cop finalitzades les obres que han modificat l'establiment i les seves instal•lacions i obtingudes les autoritzacions sectorials.

Com es pot tramitar:
En línia a STA

S'ha de generar i pagar una autoliquidació com a pas previ a la tramitació

En el camp "Observacions" s'ha d'indicar la descripció de l'activitat i m2 edificats.

No requereix identificació digital


S'han d'omplir les dades del formulari i afegir els documents requerits

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital


S'han d'omplir les dades del formulari i afegir els documents requerits.

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Requeriments

La comunicació es presenta abans d'iniciar l'activitat modificada, un cop finalitzades les obres que han modificat l'establiment i les seves instal•lacions i obtingudes les autoritzacions sectorials.

El titular ha de posar en coneixement de l'Administració pública competent de forma digital aquesta modificació  i declarar, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l'exercici de l'activitat, que l'activitat és compatible amb el planejament urbanístic, que disposa d'un certificat tècnic justificatiu de complir-los i documentació tècnica corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l'exercici de l'activitat.

 

Qui el pot demanar?

- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.

Si teniu dubtes podeu fer la consulta a activitats@vilanova.cat, o bé trucant al teléfon 93 814 00 00 (ext.2160)

Temps mitjà de resolució

No n'hi ha, és una comunicació

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Observacions

  • Obtenció de les certificacions o llicències específiques que, si és el cas, puguin exigir les normes sectorials per a l'exercici de l'activitat.

  • Informe i certificació de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis quan la modificació afecti a activitats incloses en el annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 o només certificació de l'acte de comprovació favorable quan es tracti d'una activitat inclosa a l'annex d'activitats amb risc d'incendis de l'Ordenança municipal, sempre que la modificació no substancial comporti afectació en aquest àmbit.

  • Obtenció de la corresponent llicència o presentació de la comunicació prèvia d'obres, segons procedeixi.

  • Obtenció de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau.

  • En cas de ser un establiment alimentari (establiments que elaborin, venguin o serveixin aliments i/o begudes) cal adjuntar també la Declaració responsable en matèria de seguretat alimentària, per inscriure l’establiment al registre municipal d’establiments minoristes d’alimentació, que s’ha de tramitar en línia al web municipa
  • https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17841
  • “Declaració responsable en matèria de seguretat alimentària”.

    Si es vol fer alguna consulta sobre els establiments alimentaris, es pot fer al correu electrònic, salut@vilanova.cat o per telèfon 938140000.

Documentació necessària

Veure l'imprés del tràmit.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Comerç, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració