Menú

Activitats. Comunicació prèvia municipal d'actuacions en directe en establiments. Espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari. (12 actuacions a l'any)

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

És el règim d'intervenció a través del qual la persona o empresa que vol realitzar un espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari ho posa en coneixement de l'Ajuntament i acompanya la  documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.

En aquest tràmit es comuniquen les actuacions en directe en establiments inclosos en el catàleg del Decret 112/2010, del 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives i a l'annex I de l'Ordenança d'intervenció municipal. Màxim de 12 actuacions a l'any.

La intervenció serà més o menys complexa en funció dels efectes que aquestes activitats tenen sobre la convivència veïnal, la mobilitat, la salut de les persones i el medi ambient.

 

Període de tramitació

tot l'any

Termini de la sol·licitud

s'ha de presentar 10 dies habils abans de la data de l'actuació

Com es pot tramitar:
En línia a STA

S'han d'omplir les dades del formulari i afegir els documents requerits si és el cas.

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Requeriments

Disposar de la llicència o comunicació d'inici de l'activitat d'espectacles públics o activitat recreativa.

Qui el pot demanar?

- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.

Temps mitjà de resolució

no hi ha és una comunicació

Procediment

El tràmit s'ha de sol.licitar telemàticament, ja que per llei esteu obligats a relacionar-vos, per mitjans electrònics, amb les administracions públiques, per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu. (podeu consultar el següent enllaç Obligats legals)

Cal accedir al registre telemàtic a través del botó "tramitar amb vàlid", i que és específic per a aquesta tramitació.

Un cop efectuada la comunicació, l'exercici de l'activitat es pot iniciar una vegada hagueu rebut la conformitat municipal, sota l'exclusiva responsabilitat de les persones titulars.

La presentació de la comunicació faculta l'Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.
Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades i documents aportats junt amb la comunicación prèvia detecti qualsevol inexactitud, falsetat o omissió de carácter esencial, elevarà proposta a l'òrgan municipal competent per tal que prèvia audiencia a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efectes la comunicació prèvia presentada per no adequar-se a la legalitat.

 

Observacions

1- Abans del dia de l'actuació se us notificarà l'acceptació o no de l'acte comunicat.

2-Les actuacions es podran porta a terme dins de l'horari diürn i vespertí, com a màxim fins les 23 h., sempre que  l'establiment tingui garantit el compliment de l'ordenança municipal de soroll i vibracions.

3-L'activitat es podrà portar a terme sempre respectant les condicions establertes pel funcionament de l'activitat  principal.

Documentació necessària

Disposar de la llicència o comunicació d'inici de l'activitat d'espectacles públics o activitat recreativa.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Llicències, permisos i autoritzacions, Aeronàutica
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració