Menú

Activitats. Comunicació d’inici d’activitat comercial amb una superfície de venda entre 400 i 2.499 m2 i obertura del centre de treball

Comparteix:

TRÀMIT D'ALTRES ADMINISTRACIONS

El tràmit per a instal.lar una activitat comercial amb una superfície de venda igual o superior a 400 m2 i inferior a 2.500 m2. s'ha de presentar per Canal Empresa, mitjançant l'enllaç següent:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Comunicacio-de-dades-dun-establiment-comercial-de-menys-de-2.500-m2-a-la-DG-Comerc?category=72fbd1ca-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Aquesta tramesa permet a les persones físiques o jurídiques presentar en un sol cop les comunicacions següents:

 • Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat (tràmit municipal).
 • Comunicació de dades d'un establiment comercial amb una superfície de venda inferior a 2.500 m2 a la Direcció General de Comerç.
 • Comunicació d'obertura del centre de treball o represa d'activitats (tràmit Generalitat). 

Mitjançant aquest tràmit la persona interessada posa en coneixement de l’Administració l’inici o modificació substancial d’una activitat econòmica, que s'inclou en l’annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica (en la taula que hi trobaràs consulta la columna corresponent a “Projecte tècnic + certificat tècnic”).

També hi adjunta el projecte i certificat tècnics que acrediten que es compleixen els requisits necessaris que estableix la normativa vigent per exercir l’activitat.

A més, el tràmit municipal inclou la Comunicació de dades d'un establiment comercial amb una superfície de venda inferior a 2.500¿m2 a la Direcció General de Comerç. Aquesta és necessària per poder portar a terme l’activitat en els casos següents:

 • Noves implantacions i canvis d’activitat (individuals o col·lectius), si la superfície de venda és igual o superior a 400 m² i inferior a 2.500 m².
 • Les ampliacions, quan els establiments comercials tinguin una superfície de venda total inferior a 2.500 m² després de l'ampliació.

  Els punts anteriors no són d’aplicació quan els establiments se situïn fora de la trama urbana consolidada (TUC) d’acord amb l'excepció prevista a l'article 9.3.a) i 9.3.b), ja que requereixen llicència comercial.
 • Les remodelacions dels establiments comercials (individuals o col·lectius) amb una superfície de venda igual o superior a 800 m².

 

Període de tramitació

tot l'any

Termini de la sol·licitud

no hi ha

Com es pot tramitar:
En línia a STA

S'han d'omplir les dades del formulari i afegir els documents requerits

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Requeriments

Prèviament a la comunicació municipal d'inici d'activitat, caldrà, que:

1- Sol.licitar  la llicència d'obres per adequació de local. Informació del tràmit en l'enllaç següent: https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17748. No es podrà presentar la comunicació si no és disposa de la llicència d'obres.

2-Quan l'activitat estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, acitvitats, infraestructures i edificis, caldrà sol.licitar prèviament l'informe d'incendis. https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=124 i presentar l'acta de comprovació d'incendis juntament amb la documentació de la comunicació municipal .

 

 

 

Qui el pot demanar?

- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.

Temps mitjà de resolució

no hi ha és una comunicació

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Procediment

El tràmit per a instal.lar una activitat comercial amb una superfície de venda igual o superior a 400 m2 i inferior a 2.500 m2. s'ha de presentar per Canal Empresa, mitjançant l'enllaç següent:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Comunicacio-de-dades-dun-establiment-comercial-de-menys-de-2.500-m2-a-la-DG-Comerc?category=72fbd1ca-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

S’ha posat en funcionament la tramitació unificada que permet a les empreses realitzar els tràmits necessaris per iniciar o modificar una activitat comercial entre 400 i 2.499 m2 de superfície de venda en un únic formulari, en què s’aporten les dades requerides i els documents necessaris, amb independència de l’Administració competent. Aquest és un mecanisme previst a la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica i al Decret 131/2022, de 5 de juliol, del Reglament que la desplega.

Un cop Canal Empresa rebi la documentació la redirigirà a les diferents administracions responsables.  Quan l'Ajuntament rebi la comunicació municipal iniciarà el procediment corresponent per aquest tràmit.

Observacions

La taxa que correspon al tràmit municipal de comunicació es notificarà una vegada s'hagi presentat la documentació.

Documentació necessària

Documents que cal presentar per iniciar el tràmit

 • Projecte tècnic signat per un tècnic competent (ha d’incloure plànols de situació, de distribució de l’oferta comercial i de distribució de les places d’aparcament).
 • Certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat.
 • Informe justificatiu municipal de rebaixa de places, si escau.
 • Altra documentació que es consideri oportuna adjuntar.
 • Veure apartat "requeriments" d'aquest tràmit.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració