Menú

Llicència d'ocupació i afectació de la via pública per obres

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud del permís d'ocupació i/o afectació de la via pública per obres

Preu: Veure Ordenança Fiscal 26

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
Presencialment A les oficines indicades
Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 010 / 938143900

Procediment

Cal emplenar l'imprès de sol·licitud que s'hi relaciona, adjuntant la documentació que s'especifica en l'apartat "Impresos". Posteriorment serà necessari que la documentació sigui comprovada pels serveis tècnics municipals i la resolució del regidor.

Per als casos que es tingui previst realitzar una ocupació amb vehicles o plataformes elevadores (tall de carrer total, tall de carrer parcial o reserva d'estacionament), cal:

1) Marcar la corresponent casella de la sol·licitud actual.
2) Un cop concedida la llicència, sol·licitar amb un mínim de 72 hores d'antelació el dia i l'hora concrets en què es realitzarà l'esmentada ocupació amb la corresponent sol·licitud de tall de carrer total o parcial i altres ocupacions.

Observacions

Documentació: plànols, croquis, memòria descriptiva i fotografies de l'entorn En la sol·licitud per moviment de terres i per instal·lació de rètol, no cal adjuntar documentació

Qui el pot demanar?

La persona promotora, constructora o tècnica

Temps mitjà de resolució

1 mes

Silenci administratiu

D’acord amb el que estableix l’ article 50.1.a ) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 42.4 i 43.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es fa saber que el termini per resoldre i notificar és de 3 mesos a partir del dia de la sol·licitud, i una vegada transcorreguts els terminis aban esmentat, el silenci serà negatiu.

Negatiu

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Espai públic, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració