Menú

Ocupació de via pública amb taules i cadires

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Aquest tràmit permet obtenir la llicència que autoritza l'ocupació de la via pública en sòl púbic i en sòl privat d'ús públic per part d'establiments comercials, per exemple: terrasses de bar o restaurant (taules, cadires, para-sols, estufes de gas), aparadors de floristeries, fruiteries, cartelleres, etc..

La sol·licitud s'ha de presentar tots els anys, de l'1 de gener al 28 de febrer, en cas de renovació. Si es tracta de nova ocupació o d'un canvi de titularitat, aquesta s'haurà de presentar en el moment en el que es vulgui iniciar l'ocupació.

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

28 de febrer de l'any en curs. (En cas de nova sol·licitud o canvi de nom es pot entrar durant l'any)

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Podeu consultar les guies per a la tramitació que trobareu en l'apartat documents relacionats.

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Requeriments

La tramitació d’una nova llicència, del canvi de nom o de la modificació de l’ocupació, comportarà la meritació d’una taxa, a satisfer en el moment de presentar la sol·licitud mitjançant autoliquidació, de 50€ si es tracta d’ocupació del domini públic i de 100€ si es tracta d’ocupació del sòl privat d’ús públic.

 

Si la terrassa està en sòl públic es requereix:

D'acord amb l'Ordenança fiscal nº 23 Annex 2 en el moment de satisfer aquesta sol·licitud s'haurà de meritar una taxa de 50, 00€

Si la terrassa està en sòl privat  es requereix:

D'acord amb l'Ordenança fiscal nº 23 Annex 2 en el moment de satisfer aquesta sol·licitud s'haurà de meritar una taxa de 100, 00€

Aquests espais estan regulats pel Protocol per a l'autorització a precari de taules i cadires en sòl de titularitat privada d'ús públic. L'Ajuntament pot reclamar l'autorització de la Comunitat de Propietaris on es troba ubicada la terrassa. 

 

 

 

Qui el pot demanar?

Podran sol·licitar llicència per ocupar la via pública les persones físiques i jurídiques, titulars d’un establiment que tingui accés directe, particular i únic a la via pública i que disposi de la corresponent llicència d’activitats”.

Temps mitjà de resolució

2 mesos

Procediment

Finaltizat el termini de presentació de les sol·licituds i havent satisfet les taxes municiapls , els Serveis Tècnics revisaran la documentació i emetran la resolució. Si la resposta és favorable, l'Ajuntament juntament amb el decret d'autorització lliurarà una targeta resum amb les dades de l'ocupació i horaris que l'establiment haurà de tenir en un lloc visible per qualsevol inspecció.

En el cas de nova ocupació  de carrers o places de la ciutat, els Serveis Tècnics vetllaran per una bona distribució de l'espai públic i compliment de l'Ordenança Reguladora de l'Ocupació de la Via pública. Es podrà emetre autorització de l'espai a partir de l'1 de març, per poder analitzar i distribuir l'espai d'acord amb la normativa vigent.  Un cop feta la inspecció i l'informe favorable l'Ajuntament juantament amb el decret d'autorització lliurarà la targeta resum amb les dades de l'ocupació i horaris de l'estaliment.

Quan el decret d'ocupació estigui denegat per raons tècniques o d'impagament, l'ajutament requerirà al propietari perquè retiri el mobiliari de la via pública no autoritzat. En el supòsit d'incompliment l'administració actuarà de manera subsidària a càrreg del titular de llicència i/o a la imposició de multes coercitives previstes legalment.

 

 

 

Observacions

- Es pot sol.licitar quan la persona interessada hagi obtingut prèviament la llicència d''activitats del local a què faci referència.
- La persona sol·licitant no ha de tenir cap deute pendent de pagament amb l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Documentació necessària

Sol·licitud segons model oficial.

* En cas de què s'autoritzi la sol·licitud quedarà condicionada a la prestació d'una fotocòpia de la Pòlissa d'Assegurança de Responsabilitat que cobreixi qualsevol dany que es pugui casuar a tercer com a conseqüència del desenvolupament de l'activatat de la terrassa, amb una cobertura mínima de 300.000€. per sinistre i víctima, i del corresponent rebut pagat vigent a data actual.

Quan es pretengui la instal·lació d'estufes a les terrasses, s'haurà d'aportar còpia de la pòlissa d'assegurances que les cobreixi, certificat CE o fitxa tècnica i còpia del contracte de manteniment anual.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Espai públic
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració