Menú

Baixa al Padró Municipal d'Habitants per defunció

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Les baixes per defunció poden ser d'ofici, comunicades des del Registre Civil, o a instància de part. Aquesta inscripció tindrà com a data la de la baixa de la defunció, per la qual cosa se li aplicaran efectes retroactius a la seva tramitació.

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
Presencialment

La tramitació és presencial amb cita prèvia. 

Podeu sol·licitar cita prèvia clicant aquí o accedint al terminal de tramitació ubicat a la  planta baixa del nostre Ajuntament

Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 938143900/ 010 Preu trucada del 010: 0,15 € per a l'establiment de trucada i 0,18 € per minut

Qui el pot demanar?

Per a tramitar la baixa per defunció, qualsevol persona sempre que aporti la documentació necessària per a la seva tramitació.

Per a obtenir un volant d'empadronament de la persona difunta, les persones que acreditin el seu interès legítim (veure apartat Documentació necessària), que són:

- Descendents, ascendents directes, cònjuge o convivents amb el difunt.
- Representants legals del difunt o de l’herència.
- Notaris en l’exercici de la seva activitat que actuïn en representació dels anteriors.
- Escriptura d’acceptació herència o certificat d'últimes voluntats, entenent que l’acceptació no es pot tramitar sense el certificat.
- Si la persona que ve a realitzar la tramitació és la que consta com a tramitadora, també, en el certificat de defunció.

Temps mitjà de resolució

Immediat

Observacions

Document d’identificació de la persona sol·licitant:

  • Persones espanyoles: DNI o passaport, original i en vigor.
  • Persones originàries de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència, passaport o document d'identitat del país d'origen, original i en vigor. En el cas d'aportar certificat NIE aquest s’ha d’acompanyar sempre pel passaport o pel document d’identitat del país d’origen.
  • Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport, original i en vigor. En el cas de persones del Regne Unit també és vàlid el document de residència establert per l’acord de retirada de la Unió Europea.

Autorització expressa per a la delegació de tràmit:

En cas que la persona interessada major d'edat no pugui personar-se a realitzar el tràmit i, delegui la tramitació en una altra persona, aquesta haurà d'aportar: 

Autorització de delegació per a tràmits d'empadronament signat (model propi o document anàleg, sempre que constin totes les dades de les dues persones i l'objecte de la delegació) i

Document d'identitat original i en vigor, segons el cas (veure punt anterior) tant de la persona representada com de la representant.

Documentació necessària

Per a tramitar la baixa per defunció:

  • Document d’identificació de la persona sol·licitant, segons el cas (veure apartat Observacions).
  • Certificat de defunció original o el llibre de família original, on figuri la baixa.

Per a obtenir un volant d'empadronament de la persona difunta:

  • Document d’identificació de la persona sol·licitant, segons el cas (veure apartat Observacions).
  • Llibre família original que acrediti la filiació amb la persona difunta, o
  • Certificat de defunció original on consti la persona tramitadora del mateix, o
  • Escriptura o poders notarials originals on s'indiqui la potestat de representació, o
  • Escriptura d’acceptació herència o certificat d'últimes voluntats o testament.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Atenció a la ciutadania
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració