Menú

Alta al Padró Municipal d'Habitants per naixement

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Alta del nadó per naixement. 

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
Presencialment

La tramitació és presencial amb cita prèvia. 

Podeu sol·licitar cita prèvia clicant aquí o accedint al terminal de tramitació ubicat a la  planta baixa del nostre Ajuntament

Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 938143900/ 010 Preu trucada del 010: 0,15 € per a l'establiment de trucada i 0,18 € per minut

Requeriments

Tots els documents presentats per a la tramitació han de ser originals s'accepten en els idiomes oficials: català i castellà. En cas contrari s'haurà d'aportar l'original i la traducció feta pel consolat o per un traductor jurat.

Documentació d'identitat de totes les persones afectades pel tràmit:

 • Persones espanyoles: DNI o passaport, original i en vigor.
 • Persones originàries de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència, passaport o document d'identitat del país d'origen, original i en vigor. En el cas d'aportar certificat NIE aquest s’ha d’acompanyar sempre pel passaport o pel document d’identitat del país d’origen.
 • Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport, original i en vigor. En el cas de persones del Regne Unit també és vàlid el document de residència establert per l’acord de retirada de la Unió Europea.
 • Tots els menors d'edat hauran d'aportar, també: Llibre de família original actualitzat, amb la inscripció del nadó, o Certificació literal d'inscripció del naixement emesa pel Registre Civil.

El full padronal del menor sempre haurà d’anar signat per ambdós progenitors o aportar autorització d’empadronament de menors amb signatura original d’ambdós progenitors i documentació d’identitat original i en vigor d’ambdós.

Qui el pot demanar?

Els representants legals del nadó o qualsevol persona amb autorització d'aquests.

Temps mitjà de resolució

Immediat

Procediment

La tramitació és presencial amb cita prèvia. Podeu sol·licitar cita prèvia clicant aquí o accedint al terminal de tramitació ubicat a la  planta baixa del nostre Ajuntament

Observacions

Autorització expressa per a la delegació de tràmit:

En cas que la persona interessada major d'edat no pugui personar-se a realitzar el tràmit i, delegui la tramitació en una altra persona, aquest haurà d'aportar: 

Autorització de delegació per a tràmits d'empadronament signat (model propi o document anàleg, sempre que constin totes les dades de les dues persones i l'objecte de la delegació) i

Document d'identitat original i en vigor segons el cas (veure apartat Documentació d'identitat de totes les persones afectades pel tràmit) del representant i del representat.

Documentació necessària

En cas que el menor s'empadroni únicament amb un dels progenitors o amb persones diferents als seus progenitors han de portar, a més, un dels següents documents segons s'escaigui:

a)  En casos de separació o divorci caldrà aportar:

 • Quan existeix resolució judicial en condició de Guarda i Custòdia compartida on s’indica l’habitatge d’empadronament:
  • Original de la Resolució judicial.
 • Quan existeix resolució judicial en condició de Guarda i Custòdia compartida on no s’indica l’habitatge d’empadronament:
  • Autorització d’empadronament de menors amb signatura original d’ambdós progenitors, conforme estan d'acord en la seva inscripció adjuntant la resolució judicial.
 • Amb resolució judicial que atorga Guarda i Custòdia en exclusiva:
  • Autorització conjunta de menors, amb signatura original d’ambdós progenitors, conforme estan d'acord en la seva inscripció, acompanyada dels documents d'identitat d’ambdós i on consten les seves signatures.
  • Excepcionalment, en aquells casos que el progenitor manifesti que no s’ha pogut aconseguir la signatura de l’altre, caldrà aportar la declaració resonsable del progenitor/a per a la inscripció o canvi de domicili (Annex II) signada per la persona peticionària,  progenitor/a que ostenta la guarda i custòdia del menor.
  • Original de la resolució judicial.
 • Separació de fet o sense resolució judicial.
  • Autorització conjunta de menors, amb signatura original d’ambdós progenitors, conforme estan d'acord en la seva inscripció, acompanyada dels documents d'identitat d’ambdós i on consten les seves signatures.
  • Excepcionalment, en aquells casos que el progenitor manifesti que no s’ha pogut aconseguir la signatura de l’altre, caldrà aportar la declaració responable del progenitor/a per a la inscripció o canvi de domcili (Annex I) signada per la persona peticionària.

b) Altres situacions

 • En el cas de famílies monoparentals, progenitors vidus/es, o altres situacions en que amb la presentació del llibre de família o documents equivalents no es pugui determinar la existència de la unitat familiar, caldrà aportar la declaració responsable de progenitor/a per al a tramitaicó o canvi de domicili, (Annex I) signada per la persona peticionària.
 • En el cas de famílies amb tutela de menors, caldrà adjuntar obligatòriament la documentació judicial que correspongui a la tutela.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Atenció a la ciutadania
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració