Menú

Alta al Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud d'alta per canvi de residència de persones espanyoles o estrangeres procedents d'un altre municipi de l'Estat espanyol o d'un altre país

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
Presencialment

La tramitació és presencial amb cita prèvia.

Podeu sol·licitar cita prèvia clicant aquí o accedint al terminal de tramitació ubicat a la  planta baixa del nostre Ajuntament

Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 010 / 938143900 Preu trucada del 010: 0,15 € per a l'establiment de trucada i 0,18 € per minut

Requeriments

Autorització expressa per a la delegació de tràmit:

En cas que la persona interessada no pugui personar-se a realitzar el tràmit caldrà aportar, els corresponents poders notarials juntament amb els documents d'identificació personal originals i en vigor tant de la persona autoritzada com de l'autoritzant.

En cas de malaltia, caldrà una autorització expressa per dur a terme la delegació del tràmit, acompanyada d'un certificat mèdic, signat pel col·legiat competent, original i en vigor, que certifiqui els motius d'impossibilitat de desplaçament de la persona interessada, juntament amb els documents d'identificació personal originals i en vigor tant de la persona autoritzada com de l'autoritzant.

Procediment

Quan els indiquin, cal presentar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, totes les persones, excepte les menors d'edat,  que s'hagin d'empadronar amb la documentació corresponent.

Observacions

 • Els documents presentats han de ser originals i  s'accepten en els idiomes oficials: català i castellà. En cas contrari s'haurà d'aportar l'original i la traducció feta pel consolat o per un traductor jurat.
 • L'Ajuntament té la facultat, sempre que sigui necessari, de sol·licitar documentació addicional acreditativa de la residència habitual al domicili per comprovar la veracitat de les dades contingudes al Padró municipal d'habitants.

Qui el pot demanar?

La persona interessada o autoritzada (amb poders notarials), el representant legal per als menors i/o incapacitats.

Temps mitjà de resolució

Immediat

Documentació necessària

Documentació relativa al domicili on es fa la inscripció al Padró:

 • Habitatge de propietat: Escriptura de propietat.
 • Habitatge de lloguer: Contracte de lloguer i qualsevol dels documents que es relacionen a continuació:
  • Factura de serveis de subministrament (llum, aigua, gas, línia fixa telèfon), emès en els darrers tres mesos, on ha de constar la mateixa codificació del domicili especificada al contracte de lloguer. 
  • Contracte de l’alta de serveis de subministrament (llum, aigua, gas, línia fixa telèfon), emès en els darrers tres mesos, on ha de constar la mateixa codificació del domicili especificada al contracte de lloguer. 
  • Rebut del lloguer: Transferència bancària o rebut, emès en els darrers tres mesos, on han de constar les dades necessàries per identificar el lloguer.

Documentació  relativa per a persones autoritzades:

En cas d'empadronar-se en un habitatge on ja hi consti alguna persona del nucli familiar empadronada, o no es disposi de documentació relativa a la titularitat del domicili, caldrà aportar la documentació següent:

Documentació d'identificació personal de totes les persones afectades pel tràmit:

 • Persones de Nacionalitat Espanyola: Document Nacional d’identitat (DNI) original i en vigor.
 • Persones estrangeres membres de la Unió Europea: Targeta d’estranger (TIE) original i en vigor, expedida per les autoritats espanyoles o, en el seu defecte, passaport o document d'identitat  original i en vigor expedit per les autoritats del país de procedència acompanyat del Certificat d’inscripció en el Registre Central d’estrangers, en el que constarà el número del NIE.
 • Persones estrangeres procedent d'una altre país no membre la Unió Europea: Targeta d’estranger (TIE) original i en vigor, expedida per les autoritats espanyoles o passaport original i en vigor expedit per les autoritats del país de procedència.
 • Els menors de catorze anys, de nacionalitat estrangera, en cas que no puguin disposar d’algun dels documents citats anteriorment: Llibre de família o certificat de naixement.
 • Els menors de catorze anys, de nacionalitat espanyola, sense DNI: Llibre de família, certificat de naixement o passaport.
 • En cas de separació o divorci: resolució judicial.
 • En el cas de separació o divorci, sense resolució judicial o amb resolució judicial compartida, caldrà presentar l’Autorització d'empadronament de menors a un domicili independent dels pares o tutors, degudament complimentada, juntament amb els documents d’identitat originals i en vigors dels dos progenitors.
 • En cas de tutela o acolliment: resolució judicial. 

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Atenció a la ciutadania
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració