Menú

Canvi de domicili al Padró Municipal d'Habitants

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Comunicació que han de realitzar a l'Ajuntament les persones que figuren inscrites en el padró municipal del municipi i que han de canviar de domicili dins la mateixa ciutat.

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
Presencialment

La tramitació és presencial amb cita prèvia. 

Podeu sol·licitar cita prèvia clicant aquí o accedint al terminal de tramitació ubicat a la  planta baixa del nostre Ajuntament

Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 938143900/ 010 Preu trucada del 010: 0,15 € per a l'establiment de trucada i 0,18 € per minut

Requeriments

Els documents presentats han de ser originals s'accepten en els idiomes oficials: català i castellà. En cas contrari s'haurà d'aportar l'original i la traducció feta pel consolat o per un traductor jurat.

Documentació d'identitat de totes les persones afectades pel tràmit:

 • Persones espanyoles: DNI o passaport, original i en vigor.
 • Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència, passaport o document d'identitat del país d'origen, original i en vigor. (En cas d'aportar certificat NIE aquest s’ha d’acompanyar sempre pel passaport o pel document d’identitat del país d’origen).
 • Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport, original i en vigor. En el cas de persones del Regne Unit també és vàlid el document de residència establert per l’acord de retirada de la Unió Europea
 • Els menors d'edat hauran d'aportar, també: Llibre de família actualitzat amb la inscripció del nadó o Certificació literal d'inscripció del naixement emesa pel Registre Civil.

Qui el pot demanar?

La persona interessada o autoritzada i els representants legals per als menors* i/o incapacitats (*veure observacions sobre empadronament de persones menors d'edat).

Temps mitjà de resolució

Immediat

Procediment

La tramitació és presencial amb cita prèvia. Podeu sol·licitar cita prèvia clicant aquí o accedint al terminal de tramitació ubicat a la planta baixa del nostre Ajuntament

Observacions

Empadronament de persones menors d'edat

El full padronal del menor sempre haurà d’anar signat per ambdós progenitors o aportar autorització d’empadronament de menors amb signatura original d’ambdós progenitors i documentació d’identitat original i en vigor d’ambdós.

En cas que el menor s'empadroni únicament amb un dels progenitors o amb persones diferents als seus progenitors han de portar, a més, un dels següents documents segons s'escaigui:

a)  En casos de separació o divorci caldrà aportar:

 • Quan existeix resolució judicial en condició de Guarda i Custòdia compartida on s’indica l’habitatge d’empadronament:
  • Original de la Resolució judicial.
 • Quan existeix resolució judicial en condició de Guarda i Custòdia compartida on no s’indica l’habitatge d’empadronament:
  • Autorització d’empadronament de menors amb signatura original d’ambdós progenitors, conforme estan d'acord en la seva inscripció adjuntant la resolució judicial.
 • Amb resolució judicial que atorga Guarda i Custòdia en exclusiva:
  • Autorització conjunta de menors, amb signatura original d’ambdós progenitors, conforme estan d'acord en la seva inscripció, acompanyada dels documents d'identitat d’ambdós i on consten les seves signatures.
  • Excepcionalment, en aquells casos que el progenitor manifesti que no s’ha pogut aconseguir la signatura de l’altre, caldrà aportar la declaració resonsable del progenitor/a per a la inscripció o canvi de domicili (Annex II) signada per la persona peticionària,  progenitor/a que ostenta la guarda i custòdia del menor.
  • Original de la resolució judicial.
 • Separació de fet o sense resolució judicial.
  • Autorització conjunta de menors, amb signatura original d’ambdós progenitors, conforme estan d'acord en la seva inscripció, acompanyada dels documents d'identitat d’ambdós i on consten les seves signatures.
  • Excepcionalment, en aquells casos que el progenitor manifesti que no s’ha pogut aconseguir la signatura de l’altre, caldrà aportar la declaració responable del progenitor/a per a la inscripció o canvi de domcili (Annex I) signada per la persona peticionària.

b) Altres situacions

 • En el cas de famílies monoparentals, progenitors vidus/es, o altres situacions en que amb la presentació del llibre de família o documents equivalents no es pugui determinar la existència de la unitat familiar, caldrà aportar la declaració responsable de progenitor/a per al a tramitaicó o canvi de domicili, (Annex I) signada per la persona peticionària.
 • En el cas de famílies amb tutela de menors, caldrà adjuntar obligatòriament la documentació judicial que correspongui a la tutela.

Documentació necessària

Documentació relativa al domicili on es fa la inscripció al Padró:

 • Habitatge de propietat: Escriptura de propietat (o escriptura d'acceptació d'herència, si fos el cas).
 • Habitatge de lloguer: Contracte de lloguer i qualsevol dels documents que es relacionen a continuació:
  • Factura de serveis de subministrament (llum, aigua, gas, línia fixa telèfon, Internet...), emès en els darrers tres mesos, on ha de constar la mateixa codificació del domicili especificada al contracte de lloguer. 
  • Contracte de l’alta de serveis de subministrament (llum, aigua, gas, línia fixa telèfon, Internet...), emès en els darrers tres mesos, on ha de constar la mateixa codificació del domicili especificada al contracte de lloguer. 
  • Rebut del lloguer: Transferència bancària o rebut, emès en els darrers tres mesos, on han de constar les dades necessàries per identificar el lloguer (nom de l'arrendador, nom de l'arrendetari, adreça de l'objecte del contracte i import del mateix).

 

Documentació relativa per a persones autoritzades:

En cas d'empadronar-se en un habitatge on ja hi consti alguna persona del nucli familiar empadronada caldrà aportar la documentació següent:

 • Autorització expressa de la persona que ja consti empadronada i/o de la persona titular, segons model normalitzat o amb un document manuscrit on constin totes les dades de les persones autoritzades i autoritzants.
 • Documentació d’identitat original de la persona autoritzant (veure apartat Documentació d'identitat de totes les persones afectades pel tràmit)

En cas d’empadronaments en habitatges en que les persones que constin empadronades no siguin les titulars, caldrà les autoritzacions de totes dues, si és el cas. És a dir, en aquests casos caldrien dues autoritzacions, la de la persona titular i la de la persona empadronada, si no fossin la mateixa.

 

Autorització expressa per a la delegació de tràmit:

En cas que la persona interessada major d'edat no pugui personar-se a realitzar el tràmit i, delegui la tramitació en una altra persona, aquest haurà d'aportar: 

- Autorització de delegació per a tràmits d'empadronament signat (model propi o document anàleg, sempre que constin totes les dades de les dues persones i l'objecte de la delegació) i

- Document d'identitat original i en vigor segons el cas (veure apartat Documentació d'identitat de totes les persones afectades pel tràmit) del representant i del representat.

 

L'Ajuntament té la facultat, sempre que sigui necessari, de sol·licitar documentació addicional acreditativa de la residència habitual al domicili per comprovar la veracitat de les dades contingudes al Padró municipal d'habitants.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Atenció a la ciutadania
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració