Menú

Obres. Legalitzar Edifici. Llicència

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

TRÀMIT TELEMÀTIC DE FORMA PREFERENT

Sol·licitud de llicència per legalitzar edificacions existents en el sòl urbà o urbanitzable amb el planejament aprovat

Preu: Veure ordenances fiscals 5 i 10

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Veure apartat Procediment

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

Els obligats legals han de fer el tràmit de forma telemàtica. Consulteu els obligats legals aquí: Obligats legals 

Si no sou obligat legal, la tramitació serà preferenment telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Procediment. Tot i això, si no us es possible fer el tràmit telemàtic, podeu fer la tramitació presencial amb Cita Concertada, trucant al 938140000 extensió 2150 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a llicencies@vilanova.cat

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona interessada

Temps mitjà de resolució

2 mesos

Procediment

 1. Omplir i signar el formulari de Llicència Urbanística (veure impresos del tràmit”).  Cal incloure les dades personals, dades de l’obra i marcar les creus que corresponguin segons l’obra a fer documentació aportada.
 2. Fer el Registre d’Entrada telemàtic mitjançant el botó Tramitar. Cal identificar-se amb signatura electrònica o amb IdCAT Mòbil.  Cal adjuntar el formulari de sol·licitud així com la resta de documentació requerida segons les obres a fer (veure “documentació necessària).
 3. Els projectes han de ser en format PDF i els plànols han de disposar d’escala gràfica. En determinats casos es podrà requerir una còpia en paper. La resta de documents poden ser en format pdf, jpg, jpeg, gif o png.  No s’admeten formats comprimits. No fragmenteu una unitat documental. 
 4. Cada document annexat pot tenir una mida màxima de 12 Mb. En el cas de documents de mida superior, caldrà presentar el document a través del serveiSTATransfer i afegir el justificant de la transferència al registre d'entrada telemàtic
 5. Els obligats legals i les persones físiques que ho desitgin, hauran de complimentar el consentiment de notificacions electròniques, on ha de figurar el correu electrònic de notificació.
 6. Un cop fet el registre d’entrada, en pocs dies, heu de rebre l’autoliquidació, la qual caldrà abonar segons les formes de pagament previstes. No es concedirà la llicència si no s’ha abonat prèviament l’autoliquidació.  Cal presentar el justificant d’abonament per registre a: https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17682  
 7. La sol·licitud i projecte seran analitzats pels Serveis Tècnics que han d'emetre el corresponent informe.
 8. Si cal aportar nova documentació o fer alguna esmena s'enviarà el requeriment.
 9. La resolució que correspongui es notificarà al sol·licitant o el seu representant.
 10. Un cop concedida la llicència hi ha un termini de 6 mesos per a iniciar les obres i 18 mesos per a finalitzar-les des del seu inici.

Documentació necessària

 1. Full de sol·licitud 
 2. DNI de la persona física o NIF de la persona jurídica titular de la llicència 
 3. Document signat pel titular de la llicència on autoritzi al seu representant per a la tramitació de la llicència. 
 4. Referència cadastral de la finca (rebut de l’IBI)
 5. Autoliquidació i justificant de pagament
 6. Projecte tècnic d’arquitecte visat pel col·legi professional que ha d’incloure:
 • Plànol d’emplaçament de la parcel·la i edificació a escala 1/500. Cal assenyalar la posició de les edificacions veïnes 
 • Plànol a escala 1/50 o 1/100 de les plantes de les edificacions de la parcel·la, amb especificació de superfícies, cotes i ús al qual es destina cadascun dels diferents àmbits.
 • Memòria descriptiva amb certificació d’habitabilitat
 • Fotografies
 • Quadre comparatiu dels paràmetres urbanístics d’aplicació a la zona
 • Certificat de solidesa amb diagnosi estructural, incloent patologies
 • Fitxa de la parcel·la de l’IBI 
 • Còpia de l’escriptura de propietat o document de compra-venda de la finca
 • Plànol en suport digital i format DWG de la planta coberta de l’edifici, amb la seva situació exacta insertada en les coordenades UTM de la base cartogràfica municipal.

Tràmits relacionats

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Espai públic, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració