Menú

Obres. Legalitzar Edifici. Llicència

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

TRÀMIT TELEMÀTIC DE FORMA PREFERENT

Sol·licitud de llicència per legalitzar edificacions existents en el sòl urbà o urbanitzable amb el planejament aprovat

Preu: Veure ordenances fiscals 5 i 10

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia, al Servei de Tramitació Avançada

Veure apartat procediment

Presencialment

La tramitació es farà preferenment de forma telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Servei de Tramitació Avançada.

Consulteu els obligats legals en les tramitacions telemàtiques

En el cas que no sigueu obligat legal i no us sigui possible fer-ho d'aquesta manera, podeu fer la tramitació presencial amb Cita Concertada, trucant al 938140000 extensió 2130 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a l'adreça llicencies@vilanova.cat

Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2130)

Procediment

 1. Enviar correu electrònic a llicències@vilanova.cat, amb la sol·licitud de Llicència Urbanística i el projecte de legalització.
 2. Els serveis administratius de Llicències enviaran per correu electrònic la carta de pagament, la qual caldrà abonar abans de fer el registre d'entrada telemàtic. 
 3. Un cop abonada, cal accedir al registre telemàtic a través del botó tramitar en línia, on caldrà penjar la tota documentació, inclòs el justificant de pagament.
 4. Cada document annexat podrà tenir una mida màxima de 12 Mb (consultar en el cas de documents de més grandària) El projecte ha de ser en format PDF i tots els plànols han de disposar d'escala gràfica.
 5. La resta de documents poden ser en formats: pdf, jpg, jpeg, gif, png.  No s'admeten formats comprimits  En determinats casos es podrà requerir una còpia en paper.
 6. Els obligats legals, així com les persones físiques que ho desitgin, hauran d'incloure, en el moment de fer el registre d'entrada telemàtic, el correu electrònic de notificació, així com complimentar el consentiment de notifacions electròniques.
 7. La sol·licitud i el projecte seran analitzats pels Serveis Tècnics Municipals que han d'emetre el corresponent informe.
 8. Si cal aportar nova documentació o fer alguna esmena en la documentació aportada, s'enviarà el requeriment al sol·licitant o al seu representant.
 9. D'acord amb els informes tècnic i jurídic, la Junta de Govern Local prendrà la resolució que correspongui (favorable, desfavorable, en suspens, ...), la qual es notificarà al sol·licitant o el seu representant.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona interessada

Temps mitjà de resolució

2 mesos

Documentació necessària

 1. Full de sol·licitud 
 2. DNI de la persona física o NIF de la persona jurídica titular de la llicència 
 3. Document signat pel titular de la llicència on autoritzi al seu representant per a la tramitació de la llicència. 
 4. Referència cadastral de la finca (rebut de l’IBI)
 5. Autoliquidació i justificant de pagament
 6. Projecte tècnic d’arquitecte visat pel col·legi professional que ha d’incloure:
 • Plànol d’emplaçament de la parcel·la i edificació a escala 1/500. Cal assenyalar la posició de les edificacions veïnes 
 • Plànol a escala 1/50 o 1/100 de les plantes de les edificacions de la parcel·la, amb especificació de superfícies, cotes i ús al qual es destina cadascun dels diferents àmbits.
 • Memòria descriptiva amb certificació d’habitabilitat
 • Fotografies
 • Quadre comparatiu dels paràmetres urbanístics d’aplicació a la zona
 • Certificat de solidesa amb diagnosi estructural, incloent patologies
 • Fitxa de la parcel·la de l’IBI 
 • Còpia de l’escriptura de propietat o document de compra-venda de la finca
 • Plànol en suport digital i format DWG de la planta coberta de l’edifici, amb la seva situació exacta insertada en les coordenades UTM de la base cartogràfica municipal.

Tràmits relacionats

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Espai públic, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració