Menú

Què fer si... Vull posar en marxa una entitat o una associació

Si vols posar en marxa una entitat i/o associació, aquesta informació et podrà ser útil: 

    Com crear una associació 
    Inscripció al Registre Municipal d’Entitats i Associacions
    Comprovar si l'entitat està inscrita al Registre de la Generalitat 
    Altres informacions


Com crear una associació

Constituir l'associació. L'acta fundacional
Per formalitzar l'associació, cal que es reuneixin tots els membres fundadors i redactin l'acta fundacional de l'associació. Es tracta d'un document privat en el qual els socis fundadors acorden la constitució de l'associació, l'aprovació dels Estatuts i l'elecció de la Junta Directiva. L'acta fundacional haurà d'incloure les dades personals (nom, cognoms, DNI, domicili i signatura) de tots els socis fundadors, així com el lloc i la data.

Estatuts de l'associació
Els estatuts són les normes per les quals s'ha de regir l'associació i, com a tal, poden ser modificats i integrats. S'han d'adaptar al màxim a la realitat de l'associació i han d'incloure la següent informació: denominació, finalitats determinades, domicili, àmbit, òrgans directius i forma d'administració, admissió i pèrdua de la qualitat de soci, règim disciplinari, drets i deures, procediment de modificació dels estatuts, patrimoni fundacional, destinació del patrimoni social i taxes.

Inscripció al Registre a la Generalitat
Tot seguit, cal inscriure l'associació al Registre General de Dret i d'Entitats Jurídiques (Departament de Justícia de la Generalitat). Aquest òrgan porta el registre de les associacions de règim general però en queden excloses, ja que tenen registres específics, les associacions polítiques, religioses, esportives de competició oficial i les professionals que regulen drets laborals (sindicats i patronals). 

Documentació necessària:
· Sol·licitud d'inscripció d'una associació (original i còpia).
· Acta fundacional (original i dues còpies).
· Estatuts (original i tres còpies).
· Comprovant del pagament de la taxa vigent en cada moment.

Llocs on presentar la documentació:
La documentació s'ha de presentar a qualsevol registre de l'Administració de la Generalitat o en d'altres administracions públiques de Catalunya. També es pot fer a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia o a l'Oficina d'Acció Ciutadana del Garraf.

Pots trobar més informació i els enllaços per aconseguir tots els models de sol·licitud i d'estatuts a la web de la Generalitat de Catalunya.

Obtenir el NIF (identificació fiscal)
Una vegada l'associació estigui inscrita provisionalment al Registre General de Dret i Entitats Jurídiques, ja es pot obtenir un NIF provisional a les delegacions d'Hisenda. El NIF és un document necessari per tal de poder iniciar l'activitat econòmica de l'associació; per exemple, per poder emetre factures. Per a més informació podeu accedir a aquest document de l’Agència Tributària.

Documentació necessària:
· Model 036 emplenat (es pot descarregar a través de la web de l'Agencia Tributaria).
· Còpies dels documents presentats al Departament de Justícia (estatuts, acta fundacional i sol·licitud).
· Fotocòpia del document identificatiu de la persona que signa el Model 036 (ha de ser un dels socis fundadors de l'associació).

Marc legal
Les lleis i drets que afecten directament a l'associacionisme i que cal complir són:
· Llei Orgànica 1/2002, de març, reguladora del dret d'associació.
· Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions.
· Decret 206/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el reglament d'organització i funcionament del registre d'associacions.


Inscripció al Registre Municipal d’Entitats i Associacions

La inscripció al Registre Municipal permet a les entitats demanar subvencions en el període habilitat, signar convenis de col·laboració amb l’Ajuntament, així com altres avantatges pel desenvolupament de les seves activitats. Cal anar a l’Oficina d'Atenció al Ciutadà "OAC", i aportar la documentació que pots veure aquí. És recomanable passar prèviament pel Departament de Participació, al primer pis de l'Ajuntament, per comprovar la documentació.  


Comprovar si l'entitat està inscrita al Registre de la Generalitat

Per saber quin és el número d’inscripció, pots consultar-ho a la Guia d'entitats de la web del Departament de Justícia de la Generalitat. 


Altres informacions

A continuació hi ha una relació de tràmits que poden ser adients alhora de planejar una entitat, associació o activitat.

Què fer si... Vull posar en marxa una entitat o una associació
  • Tramitable presencialment
  • Tramitable telefònicament
  • Tramitable per correu electrònic
  • Tramitable per altres mitjans (correu postal, SMS,...)
  • Tramitació en linia amb identificació digital
  • Tramitació en linia sense identificació digital
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració