Menú

Catàleg de tràmits i gestions ordenats alfabèticament

  • Tramitable presencialment
  • Tramitable telefònicament
  • Tramitable per correu electrònic
  • Tramitable per altres mitjans (correu postal, SMS,...)
  • Tramitació en linia amb identificació digital
  • Tramitació en linia sense identificació digital
TràmitActiuCom tramitar-ho
Accés a la informació pública
Accés a preservatius
Accés al servei d'atenció jurídica
Accés al servei d'atenció psicològica
Accés al servei de consulta del fons de documentació i recursos ambientals
Accés al servei de petició d'ordre de protecció de víctimes de violència en l'àmbit de la llar
Accés al servei de recollida gratuïta de mobles, estris i poda
Accés al servei d'educació ambiental. Programa Agenda 21 escolar
Accés als Serveis Socials (primera acollida)
Accés gratuït a Internet i xarxa WiFi
Activitats. Comunicació de canvi de titularitat d'activitats
Activitats. Comunicació d’inici d’activitat comercial amb una superfície de venda entre 400 i 2.499 m2 i obertura del centre de treball
Activitats. Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic
Activitats. Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat
Activitats. Comunicació Prèvia Ambiental Municipal (annex III LPCAA)
Activitats. Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i d'un espectacle o activitat
Activitats. Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
Activitats. Comunicació prèvia municipal d'actuacions en directe en establiments. Espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari. (12 actuacions a l'any)
Activitats. Comunicació prèvia municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries
Activitats. Consulta prèvia de classificació de l'activitat
Activitats. Control periòdic d'activitats ambientals
Activitats. Control periòdic d'activitats recreatives/restauració
Activitats. Denúncies ocasionades pel funcionament de les activitats
Activitats. Llicència ambiental. Activitats incloses en l'annex II. LPCAA
Activitats. Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries
Activitats. Llicència municipal d'establiments oberts al públic en règim especial
Activitats. Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari
Activitats. Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis
Activitats. Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats
Adhesió al projecte Sumant-hi, multipliques!
Ajornament i fraccionament de deutes fiscals
Ajuts a transeünts - bitllet de tren
Ajuts i subvencions: Subvenció per al pagament del lloguer per a Gent Gran
Ajuts i subvencions: Subvenció per al pagament del lloguer per a persones de 36 a 64 anys
Ajuts i subvencions: Prestacions econòmiques per deutes, desnonament i altres situacions urgents
Ajuts menjador escolar
Ajuts per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació 2024 per a Joves (35 anys o menys)
Alienació per subhasta i concurs de béns immobles
Alta al Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència o omissió
Alta al Padró Municipal d'Habitants per naixement
Alta al Registre Ciutadà de Vilanova i la Geltrú
Alta, baixa i/o modificació en el Registre Censal d'animals de companyia
Alta, baixa o modificació al Directori de l'Ajuntament
Alta d'un acte a l'Agenda Municipal
Alta d’una Entitat al Registre Municipal d'Entitats
Alta/baixa al servei de notificacions electròniques
Alta/Baixa/Modificació al Registre municipal de bicicletes
Aportació de documentació a un expedient
Aportació de documentació a un expedient de l'OMIC (respostes d'empreses).
Aportació de documentació a un expedient del Servei d'Habitatge
Aportació de documentació per l'IMET
Aportació documentació ús de La Nau de Joventut
Aportacions de la ciutadania en els reglaments i normes municipals
Assessorament i orientació educativa per a joves
Autoliquidació de plusvàlua
Autorització per encendre foc
Autorització per fer manifestacions al carrer
Autorització sanitària de funcionament dels establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing
Baixa al Padró municipal d'habitants per canvi de residència d'una persona estrangera a un altre país
Baixa al Padró Municipal d'Habitants per defunció
Baixa del Registre Municipals d'Unions Civils
Baixa d’una Entitat inscrita al Registre Municipal d'Entitats
Borsa de Lloguer: oferta d'habitatge
Borsa de Lloguer: sol·licitud d'habitatge
Borsa d'habitacions en pisos compartits
Canvi al nom sentit a la targeta acreditativa de discapacitat
Canvi al nom sentit a la targeta sanitària
Canvi de domicili al Padró Municipal d'Habitants
Canvi de titular al Registre municipal de bicicletes
Carnet d'usuari de la Xarxa de Biblioteques Municipals
Carta de pagament d'un rebut
Cèdula d'habitabilitat - Sol·licitud de Duplicat
Cèdula d'habitabilitat de primera ocupació (habitatge nou/rehabilitació)
Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació
Celebració de casaments civils a l'Ajuntament
Certificat de canvi de nom i/o numeració d'un carrer
Certificat Negatiu de Delictes Sexuals (DS)
Certificat negatiu de prestacions
Cessió de mapes i ortofotos en format digital (servei gratuït)
Comunicació a l'administració d'habitatge permanentment desocupat
Comunicació d'alteració de la titularitat de finques
Comunicació d'habitatge en situació d'ocupacions conflictives
Comunicació d'incidències a l'espai públic
Comunicació prèvia d'activitat de publicitat dinàmica en taxis
Consulta de deutes d'un contribuent o d'una finca
Consulta de documentació a l'Arxiu
Consulta de la borsa de professorat de repàs
Consulta del Registre del patrimoni municipal
Consultar o penjar un anunci al tauler d'anuncis virtual de l'Oficina Jove Garraf
Consultar o posar ofertes de feina de l'Oficina Jove Garraf
Consultes expedients sancionadors per infraccions de circulació
Contacte amb l'alcalde de Vilanova i la Geltrú
Declaració responsable en matèria de salut alimentària - Sol·licitud d'inscripció al Registre d'establiments minoristes d'alimentació de Vilanova i la Geltrú (REMAVNG)
Denúncia de discriminació per LGTBIfòbia
Denúncies a la Policia per Internet
Denúncies de vehicles abandonats a la via pública
Denúncies d'obres o instal·lacions
Domiciliació de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) i de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
Domiciliació de tributs periòdics
Enquesta Distribució Urbana de Mercaderies (DUM)
Entitat Col·laboradora Programa activitats estiu 2023- JUSTIFICACIÓ de l'activitat per la qual es concedeix subvenció
Entitat Col·laboradora Programa subvencions monitoratge de suport activitats extraescolars curs 2022/2023 d'infants amb diversitat funcional - JUSTIFICACIÓ de l'activitat
Entrega i/o recuperació d'objectes trobats/perduts
Espai Jove- Centre Obert grup d'adolescents (de 12 a 16 anys, ESO)
Estatuts i bases d'actuació, modalitats: compensació bàsica i compensació per concertació, del sistema de reparcel·lació
Estudis de detall
Exercici dels drets de protecció de dades personals: accés, rectificació, limitació, oposició i supressió
Fraccionament anual dels tributs
Habilitació d'habitatges d'ús turístic
Informació i assessorament laboral per a joves
Informació i assessorament per a joves (Oficina Jove Garraf)
Informació i assessorament per a joves sobre el consum de drogues
Informació i assessorament sobre projectes de Mobilitat Internacional
Informació sobre drets de reproducció de les peces de les col·leccions dels equipaments gestionats per l'Institut Municipal de Patrimoni Cultural
Informació sobre les col·leccions dels museus de l'Institut Municipal de Patrimoni Cultural per a treballs de recerca
Informació sobre sexualitat i afectivitat per a joves
Informació sobre temes mediambientals
Informe municipal d'adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència
Informe municipal de disponibilitat i adequació de l'habitatge per reagrupament familiar
Informe tècnic i/o inspecció sobre l'estat de conservació d'un habitatge o immoble (Sol·licitat per llogater/a o persona afectada)
Informe tècnic i/o inspecció sobre l'estat de conservació d'un habitatge o immoble (Sol·licitat per propietari/a)
Inscripció a l'Àgora d'Equitat
Inscripció al Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial
Inscripció per a participar en el procés d'atorgament d'un espai en el Mercat d'artesania d'estiu
Inscripció per a participar en el procés d'atorgament d'un espai en el mercat de brocanters i d'artesania (2024)
Inscripció per a participar en el procés d'atorgament d'una caseta al mercat de Nadal i Reis (2023/2024)
Inscripció per a participar en el procés d'atorgament d'una parada al Mercat d'Artesania de Setmana Santa
Instal·lació d'atraccions i parades de fira
Instal·lació de pancartes
Instal·lació de parades d'entitats a la via pública, en règim de comunicació prèvia
Instal·lació de parades per a la venda de llibres i roses per Sant Jordi
Instal·lació d’establiments de venda ambulant d’aliments
Intervenció oral de les entitats en el Ple Municipal
ITE (INSPECCIÓ TÈCNICA DE L'EDIFICI). Sol·licitud del Certificat d'Aptitud
Justificació de subvencions destinades a centres docents, modalitat Ajuts a l'Escolaritat, Igualtat d'Oportunitats, 2023
Justificació de subvencions destinades a centres docents, modalitat Desplaçaments nucli urbà per sortides programades dins del PAE i/o proposades per l'Aj. de Vilanova i la Geltrú i/o IMET, 2023
Justificació de subvencions destinades a entitats
JUSTIFICACIÓ de subvencions destinades a organitzadors d'activitats d'estiu per a la contractació de monitoratge de suport 2023
Justificació de subvencions destinades a Projectes de Cooperació Internacional
Justificació de subvencions nominatives
Justificant de pagament d'un tribut
Llicència d'ocupació i afectació de la via pública per a obres de xarxa de serveis
Llicència d'ocupació i afectació de la via pública per obres
Llicència municipal per exercir la venda no sedentària en els mercats de marxants
Llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos
Llicència per obres en vorera (adaptació de gual, retirada adaptació de gual, arranjament panots malmesos ...)
Modificació de les dades d’una entitat inscrita al Registre Municipal d'Entitats
Obres. Aportació de documentació a un expedient de Llicències d'Obres
Obres. Devolució de fiança de Grua-Torre
Obres. Instal·lacions i Rases de Serveis, Aparells de Climatització. Llicència
Obres. Instal·lar Estació de Telefonia Mòbil. Comunicació prèvia
Obres. Instal·lar Grua Torre. Llicència
Obres. Instal·lar Rètols, Tendals, Marquesines i Tanques Publicitàries. Comunicació prèvia
Obres Majors. Canviar ús de local a habitatge
Obres Majors. Enderroc - Llicència
Obres Majors. Legalitzar Construcció - Llicència
Obres Majors. Moviment de Terres - Llicència
Obres Majors. Obra de Nova Planta - Llicència
Obres Majors. Rehabilitar, Reformar i/o Ampliar Edifici - Llicència
Obres Menors. Adequar Local per a exercir una Activitat Classificada en règim de comunicació. Llicència
Obres Menors. Comunicació Prèvia
Obres Menors. Llicència.
Afectacions Estructurals. Piscines. Obres edificis del Catàleg Històric-Artístic. Ascensors. Vestíbuls Comunitaris. Plaques Solars Àmbit A Ordenança Instal·lacions, Tanques, Pèrgoles. Obres menors Sectors No Urbans.
Obres Menors. Rehabilitar i Pintar Façanes. Comunicació Prèvia
Obres Menors. Rehabilitar i Pintar Façanes. Llicència
Edificis inclosos en els àmbits de protecció del P.E.Catàleg Històric-Artístic i Carta de Colors
Obres. Parcel·lació / Divisió Horitzontal. Llicència
Obres. Presentar a l'Ajuntament la pre-sol·licitud formalitzada a l'Agencia Estatal de Seguridad Aerea (AESA)
Obres. Primera Ocupació. Comunicació Prèvia
Obres. Primera Ocupació Parcial dels Edificis. Llicència
Obres. Pròrroga de Llicència Urbanística
Obres. Renúncia o Desistiment de Llicències Urbanístiques
Obres. Sol·licitud de Canvi de Titularitat d'una Llicència Urbanística
Obres. Sol·licitud de Certificat de Llicències Urbanístiques
Obtenir el certificat electrònic de la FNMT
Obtenir el certificat electrònic IdCat
Obtenir el certificat idCAT mòbil
Ocupació de via pública amb taules i cadires
Organització d'activitats a la via pública
Orientació en matèria d'habitatge
Pagament avançat dels tributs municipals
Pagament de tributs municipals
Participar a l'espai d'intercanvi Agenda 21
Peticions d'informació per escrit per part dels grups municipals
Pintar la ratlla groga al lloc oposat de la calçada
Plans de millora urbana
Plans especials urbanístics
Plans parcials urbanístics
Preinscripcions i matriculacions ensenyament obligatori
Presentació a les proves de selecció de personal de l'Ajuntament i/o els seus organismes dependents
Presentació a les proves de selecció de personal de l'IMET
Presentació d'al·legacions a un expedient en període d'exposició pública
Presentació d'al·legacions cadastrals
Presentació d'al·legacions per infraccions contra les ordenances municipals
Presentació d'al·legacions per projectes municipals d'obres
Presentació d'auditoria i/o declaració jurada per acreditar la producció anual de residus comercials o industrials
Presentació de candidatura a membre de la Comissió d'Ètica i Bon Govern de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Presentació de candidatura a Paborde/Pabordessa de Festa Major a títol individual
Presentació de candidatura a Paborde/Pabordessa de Festa Major presentades per les entitats culturals o associacions de veïns
Presentació de consultes, alertes, vulneracions i/o suggeriments sobre Ètica i Bon Govern
Presentació de mocions al Ple
Presentació de preguntes orals al Ple
Préstec d'obres dels equipaments gestionats per l'Institut Municipal de Patrimoni Cultural a institucions culturals
Préstec d’ajudes tècniques
Projectes de reparcel·lació en les modalitats de compensació bàsica, de compensació per concertació i de cooperació
Projectes d'urbanització
Pròrroga de presentació de l'autoliquidació de la plusvàlua
Punt de Voluntariat: Crida de voluntariat (per les entitats del Registre Municipal)
Punt de Voluntariat: Vols fer voluntariat? Inscripció
Queixa / reclamació / denúncia a una empresa o mediació de consum a través de l'OMIC.
Queixes
REALLOTGEM.CAT: oferta d'habitatge per lloguer d'urgència social
Reclamació de multes de circulació
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament
Rectificació i/o actualització de les dades de caràcter personal
Rectificació i/o actualització de dades al Padró municipal d'habitants
Recuperació de vehicles retirats per la grua municipal
Registre de parelles estables de Catalunya
Registre interadministratiu EACAT / SIR
Renovació de documents dels usuaris de la Xarxa de Biblioteques Municipals
Renovació i/o confirmació de residència al Padró Municipal per a persones estrangeres
Renúncia voluntària d'un vehicle a l'Ajuntament per al seu desballestament
Representar legalment a una persona jurídica
Representar legalment una entitat
Reserva de documents per part dels usuaris de la Xarxa de Biblioteques Municipals
Reserva d'estacionament per a persones amb disminució
Reserva i lloguer del Banc de recursos de la Regidoria de Joventut
SIDH-Ofideute: Servei d'Intermediació en Deutes d'Habitatge
Sol·licitud d'accés al Servei de Primera Acollida per a les persones estrangeres immigrades i les retornades (Servei de Convivència i Equitat)
Sol·licitud d'alta al padró quan no es pot acreditar documentalment el domicili fix
Sol·licitud d’alta com a creditor/a a efectes econòmics
Sol·licitud d'alta padró sense domicili fix
Sol.licitud d'autorització per a l'ús d'espais dels centres públics de primària de Vilanova i la Geltrú per a la realització d'activitats d'estiu.
Sol·licitud de baixa de gual (baixa de la llicència de pas d'entrada i sortida de vehicles)
Sol·licitud de baixa de la llicència de la zona de càrrega i descàrrega
Sol·licitud de beneficis fiscals en funció de la capacitat econòmica
Sol·licitud de bonificació de quotes Escoles Municipals (ECMM - EMAID)
Sol·licitud de bonificació per mesures d'estalvi energètic a l'impost IBIU
Sol·licitud de bonificació quotes Llars d'Infants Municipals de Vilanova i la Geltrú
Sol·licitud de carta de pagament per expedient sancionador
Sol·licitud de carta d'invitació de particulars a favor d'estrangers
Sol·licitud de certificat d'acords i resolucions presos pels òrgans de la corporació
Sol·licitud de certificat d'activitats
Sol·licitud de certificat de béns
Sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística, de qualificació urbanística, d' antiguitat i legalitat, i viabilitat de llicència urbanística
Sol·licitud de certificat de disciplina urbanística (expedient no sancionador d'una finca)
Sol·licitud de certificat de no existència de deutes del contribuent
Sol·licitud de certificat d'inscripció en el Registre Municipal d'Unions Civils
Sol·licitud de certificat històric de convivència al municipi
Sol·licitud de certificat sobre les característiques dels immobles
Sol·licitud de cessió de crèdit de factures i subvencions al departament d’Intervenció de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a una entitat bancària (factoring)
Sol·licitud de compensació a persones propietàries i arrendadores prevista en el Reial decret llei 11/2020
Sol·licitud de compensació de deute
Sol·licitud de còpies d'expedients de llicències urbanístiques.
Sol·licitud de dades a l'Observatori social
Sol·licitud de declaració d'alteracions cadastrals a IBIU
Sol·licitud de devolució de fiança per obres per import superior a 144,50 euros
Sol·licitud de devolució de fiances per obres amb import de la fiança igual o inferior a 144,50 euros
Sol·licitud de devolució de fiances per organització d'activitats a la via pública
Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts
Sol·licitud de gual (llicència de pas d'entrada i sortida de vehicles)
Sol·licitud de la proposta del certificat d’acollida per a les persones estrangeres immigrades i les retornades
Sol·licitud de la targeta d'armes
Sol·licitud de la targeta per a recàrrega de vehicles elèctrics
Sol·licitud de licitació i contractació d'obres municipals
Sol·licitud de llicència de zona reservada de càrrega i descàrrega
Sol·licitud de mapes en format digital (CD o DVD) o paper.
Sol·licitud de mediació
Sol·licitud de modificació de la cotitularitat als tributs d'una finca
Sol·licitud de neteja de pintades de caràcter ofensiu en façanes particulars
Sol·licitud de no subjecció al pagament de la Taxa d'Escombraries Industrials
Sol·licitud de permís per penjar cartells no comercials a les cartelleres municipals
Sol·licitud de permís per realitzar fotografies dels objectes de les col·leccions de l'Institut Municipal de Patrimoni Cultural per ús d'investigació o documental
Sol·licitud de plaça privada de la residència Els Josepets
Sol·licitud de plaça privada del centre de dia Masbau
Sol·licitud de plaça pública de la residència Els Josepets
Sol·licitud de plaça pública del centre de dia Masbau i/o CAPI Baix-a-Mar
Sol·licitud de proposta d'informe d'integració social al municipi (renovació de residència temporal)
Sol·licitud de protecció en matèria de trànsit d'escolars/grups en excursions
Sol·licitud de reducció de la Taxa d'Escombraries Industrials
Sol·licitud de revocació d’endós de factures i subvencions al departament d’Intervenció de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Sol·licitud de subvenció en l'àmbit de la Memòria Històrica 2024, per centres educatius de secundària
Sol·licitud de subvenció per llicències d'activitats per atendre situacions especials
Sol·licitud de subvenció per obres per atendre situacions especials
Sol·licitud de subvencions destinades a centres docents, modalitat ajuts a l'escolaritat, igualtat d'oportunitats 2023
Sol·licitud de subvencions destinades a centres docents, modalitat Desplaçaments nucli urbà per sortides programades dins del PAE i/o proposades per l'Aj. de Vilanova i la Geltrú i/o l'IMET, 2023
Sol·licitud de subvencions destinades a entitats
Sol·licitud de subvencions destinades a organitzadors d'activitats d'estiu per a la contractació de monitoratge de suport
Sol·licitud de subvencions destinades a organitzadors d'activitats extraescolars curs acadèmic 2023-2024 per a la contractació de monitoratge de suport
Sol·licitud de subvencions en els tributs municipals per atendre situacions especials
Sol·licitud de subvencions esportives per a la temporada 2023-2024
Sol·licitud de subvencions nominatives
Sol·licitud de subvencions per Projectes de Cooperació Internacional
Sol·licitud de tall de carrer total, tall de carrer parcial o reserva d'estacionament
Sol·licitud de targeta d'aparcament de transport col·lectiu per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda
Sol·licitud de targeta d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda
Sol·licitud de targeta d'estacionament provisional a l'ens local, per malalties d'extrema gravetat
Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria
Sol·licitud de traspàs de la llicència de taxi o canvi de vehicle
Sol·licitud de visita a la Defensora de la Ciutadania
Sol·licitud de volant o certificat de convivència al municipi
Sol·licitud de volant o certificat d'empadronament al municipi
Sol·licitud del canvi de domicili del permís de circulació i / o del carnet de conduir
Sol·licitud del Carnet Actiu (carnet municipal de pensionista)
Sol·licitud del justificant o certificat històric d'empadronament al municipi
Sol·licitud del MUR del TOC
Sol·licitud del passi per l'Estació (targeta RENFE)
Sol·licitud d'expedient de ruïna
Sol·licitud d'informació del Departament d'Esports
Sol·licitud d'informació i assessorament a l'Agència Local de l'Energia (ALE)
Sol·licitud d'informe d'arrelament social a Catalunya
Sol·licitud d'informe social de vulnerabilitat energètica (als Serveis Socials Bàsics)
Sol·licitud d'informe tècnic d'accidents i atestats
Sol·licitud d'informe tècnic sobre dades meteorològiques
Sol·licitud d'inscripció al Pla de formació i de suport a entitats i associacions
Sol·licitud d'inscripció al registre de suport a persones refugiades
Sol·licitud d'ús de les instal·lacions esportives de les escoles d'educació infantil i primària públics de Vilanova i la Geltrú fora de l'horari lectiu.
Sol·licitud d’endós de factures i subvencions al departament d’Intervenció de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Sol·licitud genèrica Ajuntament (tràmits no especificats al Catàleg de Tràmits)
Sol·licitud genèrica IMET (tràmits no especificats al Catàleg de Tràmits)
Sol·licitud per a la concessió de llicència d'ocupació temporal d'espais públics destinats a horts/espais agrícoles socials ecològics a entitats sense ànim de lucre
Sol·licitud per a la concessió de llicències de parcel·les d'horts urbans ecològics
Sol·licitud per comprar més de dos abonaments mensuals de transport interurbà amb descompte (carnet actiu)
Sol·licitud per ser entitat col·laboradora del programa d'activitats d'educació en el lleure a l'estiu
Sol·licitud per ser Entitat col·laboradora: subvencions per a la inclusió en activitats extraescolars d'infants i adolescents amb diversitat funcional
Sol·licitud ús de La Nau de Joventut
Sorteig: 5 places al balcó de l'Ajuntament per la Diada de les Neus, exhibició castellera de la Festa Major
Subvencions adreçades a infants, adolescents i joves per a la participació en activitats d'educació en el lleure a l'estiu 2024
Subvencions adreçades a infants i adolescents amb diversitat funcional per a la participació en activitats extraescolars
Suggeriments
Targeta de Tarifa Reduïda per zona blava o verda
Targeta Punt Net per a les persones propietàries i llogateres
Targeta verda metropolitana
Teleassistència domiciliària
Tramitació de documentació per a persones estrangeres
Tramitació del carnet d'alberguista adult
Tramitació del carnet d'alberguista de grup
Tramitació del carnet d'alberguista familiar
Tramitació del carnet d'alberguista jove
Tramitació del carnet internacional de professor/a
Tramitació del carnet internacional d'estudiant
Tramitació del DNI electrònic i/o Passaport
Truca a la Carme
Ús de la deixalleria fixa Punt Net
Ús de la deixalleria mòbil
Ús dels espais de la Xarxa d' Equipaments Cívics Municipals
Ús dels espais de les Biblioteques Municipals, de l'Auditori Eduard Toldrà i del Teatre Principal
Ús d'espais dels museus de l'Institut Municipal de Patrimoni Cultural
Ús d'instal·lacions esportives municipals per a esdeveniments de caràcter puntual

Visita també

T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració