Menú

Catàleg de tràmits i gestions ordenats alfabèticament

  • Tramitable presencialment
  • Tramitable telefònicament
  • Tramitable per correu electrònic
  • Tramitable per altres mitjans (correu postal, SMS,...)
  • Tramitació en linia amb identificació digital
  • Tramitació en linia sense identificació digital
TràmitActiuCom tramitar-ho
Abonament circuit de ciclisme
Abonament de les pistes d'atletisme
Accés a la informació pública
Accés a preservatius
Accés al servei d'atenció jurídica
Accés al servei d'atenció psicològica
Accés al servei de consulta del fons de documentació i recursos ambientals
Accés al servei de petició d'ordre de protecció de víctimes de violència en l'àmbit de la llar
Accés al servei de recollida gratuïta de mobles, estris i poda
Accés al servei d'educació ambiental. Programa Agenda 21 escolar
Accés als Serveis Socials (primera acollida)
Accés gratuït a Internet i xarxa WiFi
Activitats. Autoliquidació taxa d'obertura d'establiment
Activitats. Comunicació de canvi de titularitat d'activitats
Activitats. Comunicació d'inici de l'activitat amb certificat
Activitats. Comunicació Prèvia Ambiental Municipal (annex III LPCAA)
Activitats. Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
Activitats. Comunicació Prèvia d'Obertura amb projecte
Activitats. Declaració responsable en matèria de seguretat alimentària
Activitats. Llicència ambiental. Activitats incloses en l'annex II. LPCAA
Activitats. Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries
Activitats. Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis
Activitats. Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats
Ajornament i fraccionament de deutes fiscals
Ajuts a transeünts - bitllet de tren
Ajuts i subvencions: Subvenció per al pagament del lloguer. CONVOCATÒRIA MITMA 2021
Ajuts i subvencions: Prestacions econòmiques per deutes, desnonament i altres situacions urgents
Ajuts i subvencions: Programa de Lloguer Jove (18-35 anys)
Ajuts menjador escolar
Alienació per subhasta i concurs de béns immobles
Al·legacions per infraccions contra les ordenances municipals
Al·legacions per projectes municipals d'obres
Alta a la Carpeta Ciutadana
Alta al Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència
Alta al Padró Municipal d'Habitants per naixement
Alta al Padró Municipal d'habitants per omissió
Alta al Registre Ciutadà de Vilanova i la Geltrú
Alta, baixa i/o modificació en el Registre Censal d'animals de companyia
Alta d'un acte a l'Agenda Municipal
Alta d’una Entitat al Registre Municipal d'Entitats
Alta/baixa al servei de notificacions electròniques
Alta/Baixa/Modificació al Directori de l'Ajuntament
Alta/Baixa/Modificació al Registre municipal de bicicletes
Aportació de documentació a un expedient
Aportació de documentació per l'IMET
Aportació de documentació per l'Oficina Local d'Habitatge.
Aportació documentació Entitats Col·laboradores Programa d'activitats d'estiu 2021 - INICI ACTIVITAT -
Aportació documentació ús de La Nau de Joventut
Aportacions de la ciutadania en els reglaments i normes municipals
Assessorament i orientació educativa per a joves
Assessorament tècnic en temes d'higiene i seguretat alimentària
Autoliquidació de plusvàlua
Autorització per encendre foc
Autorització per fer manifestacions al carrer
Autorització sanitària de funcionament de piscines d'ús públic
Autorització sanitària de funcionament dels establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing
Baixa al Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència d'un ciutadà/ana estranger/a un altre país.
Baixa al Padró Municipal d'Habitants per defunció
Baixa del Registre Municipals d'Unions Civils
Baixa d’una Entitat inscrita al Registre Municipal d'Entitats
Borsa de Lloguer: oferta d'habitatge
Borsa de Lloguer: sol·licitud d'habitatge
Borsa d'habitacions en pisos compartits
Canvi al nom sentit a la targeta acreditativa de discapacitat
Canvi al nom sentit a la targeta sanitària
Canvi de domicili al Padró Municipal d'Habitants
Canvi de titular al Registre municipal de bicicletes
Carnet d'usuari de la Xarxa de Biblioteques Municipals
Carta de pagament d'un rebut
Cèdula d'habitabilitat - Sol·licitud de Duplicat
Cèdula d'habitabilitat de primera ocupació (habitatge nou/rehabilitació)
Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació (habitatge usat)
Celebració de casaments civils a l'Ajuntament
Certificat de canvi de nom i/o numeració d'un carrer
Certificat Negatiu de Delictes Sexuals (DS)
Certificat negatiu de prestacions
Cessió de mapes i ortofotos en format digital (servei gratuït)
Comunicació d'alteració de la titularitat de finques
Comunicació d'incidències a l'espai públic
Comunicació prèvia d'activitat de publicitat dinàmica en taxis
Comunicació prèvia d'habitatges d'ús turístic
Consulta de deutes d'un contribuent o d'una finca
Consulta de la borsa de professors / hores de repàs
Consulta del Registre del patrimoni municipal
Consultar o penjar un anunci al tauler d'anuncis virtual de l'Oficina Jove Garraf
Consultar o posar ofertes de feina de l'Oficina Jove Garraf
Consultes expedients sancionadors per infraccions de circulació
Contacte amb l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú
Denúncia de discriminació per LGTBIfòbia
Denúncies a la Policia per Internet
Denúncies de vehicles abandonats a la via pública
Denúncies d'obres o instal·lacions
Denúncies en seguretat alimentària
Denúncies ocasionades pel funcionament de les activitats
Domiciliació de l'Impost de Béns Immobles (IBI) i de Vehicles (IVTM)
Domiciliació de tributs periòdics
Entitat Col·laboradora Programa activitats estiu 2021- JUSTIFICACIÓ de l'activitat per la qual es concedeix subvenció
Entitat Col·laboradora Programa subvencions monitoratge de suport activitats extraescolars curs 2020/2021 d'infants amb diversitat funcional - JUSTIFICACIÓ de l'activitat
Entrega i/o recuperació d'objectes trobats/perduts
Espai Jove- Centre Obert grup d'adolescents (de 12 a 16 anys, ESO)
Estatuts i bases d'actuació, modalitats: compensació bàsica i compensació per concertació, del sistema de reparcel·lació
Estudis de detall
Fraccionament anual dels tributs
Informació i assessorament laboral per a joves
Informació i assessorament per a joves (Oficina Jove Garraf)
Informació i assessorament per a joves sobre el consum de drogues
Informació i assessorament sobre projectes de Mobilitat Internacional
Informació sobre drets de reproducció de les peces de les col·leccions de l'OAPVB
Informació sobre les col·leccions dels museus de l'OAPVB per a treballs de recerca
Informació sobre sexualitat i afectivitat per a joves
Informació sobre temes mediambientals
Informe municipal d'adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència
Informe municipal de disponibilitat i adequació de l'habitatge per reagrupament familiar
Informe tècnic i/o inspecció sobre l'estat de conservació d'un habitatge o immoble (Sol·licitat per llogater/a o persona afectada)
Informe tècnic i/o inspecció sobre l'estat de conservació d'un habitatge o immoble (Sol·licitat per propietari/a)
Inscripció a activitats de participació ciutadana
Inscripció a l'Àgora d'Equitat
Inscripció al curs d'al·lèrgies i intoleràncies alimentàries per a la restauració i el comerç minorista
Inscripció al Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial
Inscripció per a participar en el procés d'atorgament d'un espai en el Mercat d'artesania d'estiu (2021)
Inscripció per a participar en el procés d'atorgament d'un espai en el Mercat de Brocanters, col·leccionisme, art i artesania (2021/2023)
Inscripció per a participar en el procés d'atorgament d'una parada al Mercat d'Artesania de Setmana Santa (2021)
Instal·lació d'atraccions i parades de fira
Instal·lació de circs
Instal·lació de pancartes
Instal·lació de parades d'entitats a la via pública, en règim de comunicació prèvia
Instal·lació de parades per a la venda de llibres i roses per Sant Jordi
Instal·lació d'envelats
Intervenció oral de les entitats en el Ple Municipal
ITE (INSPECCIÓ TÈCNICA DE L'EDIFICI). Sol·licitud del Certificat d'Aptitud
Justificació de subvencions destinades a Entitats i a Projectes de Cooperació Internacional
Justificació subvencions nominatives
Justificant de pagament d'un tribut
Llicència d'ocupació i afectació de la via pública per a obres de xarxa de serveis
Llicència d'ocupació i afectació de la via pública per obres
Llicència municipal per exercir la venda no sedentària en els mercats de marxants
Llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos
Llicència per obres en vorera (adaptació de gual, retirada adaptació de gual, arranjament panots malmesos ...)
Modificació de les dades d’una entitat inscrita al Registre Municipal d'Entitats
Obres. Enderroc. Llicència
Obres. Instal·lacions i Rases de Serveis, Plaques Solars i Aparells de Climatització. Llicència
Obres. Instal·lar Estació de Telefonia Mòbil. Comunicació prèvia
Obres. Instal·lar Grua Torre. Llicència
Obres. Instal·lar Rètols, Tendals, Marquesines i Tanques Publicitàries. Comunicació prèvia
Obres. Legalitzar Edifici. Llicència
Obres Majors. Llicència
Obres Menors. Comunicació prèvia
Obres Menors. Llicència.
Afectacions Estructurals. Obres en edificis inclosos en el PE i Catàleg Històric-Artístic. Instal·lació d'Ascensors. Vestíbuls Comunitaris. Piscines. Tanques. Pèrgoles. Sectors no urbans
Obres Menors. Rehabilitar i Pintar Façanes. Comunicació Prèvia
Obres Menors. Rehabilitar i Pintar Façanes. Llicència
edificis inclosos en els àmbits de protecció del P.E.Catàleg Històric-Artístic i Carta de Colors
Obres. Moviment de Terres. Llicència
Obres. Obres Menors. Adequar Local per a exercir una Activitat Classificada en règim de comunicació. Llicència
Obres. Parcel·lació / Divisió Horitzontal. Llicència
Obres. Primera Ocupació. Comunicació
Obres. Primera Ocupació Parcial dels Edificis. Llicència
Obres. Pròrroga de Llicència Urbanística
Obres. Renúncia o Desistiment de Llicències Urbanístiques
Obres. Sol·licitud de Canvi de Titularitat d'una Llicència Urbanística
Obres. Sol·licitud de Certificat de Llicències Urbanístiques
Obtenir el certificat electrònic de la FNMT
Obtenir el certificat electrònic IdCat
Obtenir el certificat idCAT mòbil
Ocupació de via pública amb taules i cadires
Organització d'activitats a la via pública
Orientació en matèria d'habitatge
Pagament de tributs municipals
Participar a l'espai d'intercanvi Agenda 21
Pintar la ratlla groga al lloc oposat de la calçada
Plans de millora urbana
Plans especials urbanístics
Plans parcials urbanístics
Preinscripcions i matriculacions ensenyament obligatori
Presentació a les proves de selecció de personal de l'Ajuntament i/o els seus organismes dependents
Presentació a les proves de selecció de personal de l'IMET
Presentació d'al·legacions a un expedient en període d'exposició pública
Presentació d'al·legacions cadastrals
Presentació d'auditoria i/o declaració jurada per acreditar la producció anual de residus comercials o industrials
Presentació de consultes, alertes, vulneracions i/o suggeriments sobre el Codi d'Ètica i Bon Govern
Préstec d'obres a institucions culturals
Préstec d’ajudes tècniques
Projectes de reparcel·lació en les modalitats de compensació bàsica, de compensació per concertació i de cooperació
Projectes d'urbanització
Pròrroga de presentació de l'autoliquidació de la plusvàlua
Punt de Voluntariat: Crida de voluntariat (per les entitats del Registre Municipal)
Punt de Voluntariat: Vols fer voluntariat? Inscripció
Queixes
REALLOTGEM.CAT: oferta d'habitatge per lloguer d'urgència social
Reclamació de multes de circulació
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament
Reclamacions en matèria de consum
Rectificació i/o actualització de les dades personals als Padrons fiscals
Rectificació i/o actualització de dades al Padró municipal d'habitants
Recuperació de vehicles retirats per la grua municipal
Registre ciutadà interadministratiu EACAT / SIR
Registre de parelles estables de Catalunya
Registre de públic per accedir a instal·lacions esportives
Renovació i confirmació de residència del Padró Municipal per a estrangers
Renovació de documents dels usuaris de la Xarxa de Biblioteques Municipals
Renúncia voluntària d'un vehicle a l'Ajuntament per al seu desballestament
Representar legalment a una persona jurídica
Representar legalment una entitat
Reserva de documents per part dels usuaris de la Xarxa de Biblioteques Municipals
Reserva d'estacionament per a persones amb disminució
Reserva i lloguer del Banc de recursos de la Regidoria de Joventut
Servei d'atenció urgent en habitatge per la COVID-19
Servei de dutxa
SIDH-Ofideute: Servei d'Intermediació en Deutes d'Habitatge
Sol·licitud d'accés al Servei de Primera Acollida per a les persones estrangeres immigrades i les retornades (Servei de Convivència i Equitat)
Sol·licitud d'ajut (subvenció) per llicències d'activitats, per atendre situacions especials
Sol·licitud d'ajut (subvenció) per obres, per atendre situacions especials
Sol·licitud d'alta a quan no es pot acreditar documentalment el domicili fix
Sol·licitud d’alta com a creditor/a a efectes econòmics
Sol·licitud d'alta padró sense domicili fix
Sol.licitud d'autorització per a l'ús d'espais dels centres públics de primària de Vilanova i la Geltrú per a la realització d'activitats d'estiu.
Sol·licitud de baixa de gual (baixa de la llicència de pas d'entrada i sortida de vehicles)
Sol·licitud de baixa de la llicència de la zona de càrrega i descàrrega
Sol·licitud de bonificació per mesures d'estalvi energètic a l'impost IBIU
Sol·licitud de bonificacions en els tributs municipals per atendre situacions especials
Sol·licitud de carta d'invitació de particulars a favor d'estrangers
Sol·licitud de certificat d'acords i resolucions presos pels òrgans de la corporació
Sol·licitud de certificat d'activitats
Sol·licitud de certificat de béns
Sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística, de qualificació urbanística, d' antiguitat i legalitat, i viabilitat de llicència urbanística
Sol·licitud de certificat de disciplina urbanística (expedient no sancionador d'una finca)
Sol·licitud de certificat de no existència de deutes del contribuent
Sol·licitud de certificat d'empadronament o convivència al municipi
Sol·licitud de certificat d'inscripció en el Registre Municipal d'Unions Civils
Sol·licitud de certificat sobre les característiques dels immobles
Sol·licitud de cessió de crèdit de factures i subvencions al departament d’Intervenció de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a una entitat bancària (factoring)
Sol·licitud de compensació a persones propietàries i arrendadores prevista en el Reial decret llei 11/2020
Sol·licitud de compensació de deute
Sol·licitud de còpies d'expedients de llicències urbanístiques.
Sol·licitud de dades a l'Observatori social
Sol·licitud de declaració d'alteracions cadastrals a IBIU
Sol·licitud de declaració d'aptitud legal i fe de vida
Sol·licitud de devolució de fiança per obres per import superior a 144,50 euros
Sol·licitud de devolució de fiances per obres amb import de la fiança igual o inferior a 144,50 euros
Sol·licitud de devolució de fiances per organització d'activitats a la via pública
Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts
Sol·licitud de gual (llicència de pas d'entrada i sortida de vehicles)
Sol·licitud de la proposta del certificat d’acollida per a les persones estrangeres immigrades i les retornades
Sol·licitud de la targeta d'armes
Sol·licitud de la targeta per a recàrrega de vehicles elèctrics
Sol·licitud de licitació i contractació d'obres municipals
Sol·licitud de llicència de zona reservada de càrrega i descàrrega
Sol·licitud de mapes en format digital (CD o DVD) o paper.
Sol·licitud de mediació
Sol·licitud de modificació de la cotitularitat als tributs d'una finca
Sol·licitud de neteja de pintades en façanes particulars
Sol·licitud de no subjecció al pagament de la Taxa d'Escombraries Industrials
Sol·licitud de permís per penjar cartells no comercials a les cartelleres municipals
Sol·licitud de permís per realitzar fotografies dels objectes de les col·leccions de l'OAPVB per ús d'investigació o documental
Sol·licitud de proposta d'informe d'integració social al municipi (renovació de residència temporal)
Sol·licitud de protecció en matèria de trànsit d'escolars/grups en excursions
Sol·licitud de reducció de la Taxa d'Escombraries Industrials
Sol·licitud de revocació d’endós de factures i subvencions al departament d’Intervenció de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Sol·licitud de subvencions destinades a centres docents, modalitat AJUTS A L'ESCOLARITAT, IGUALTAT D'OPORTUNITATS, 2021
Sol·licitud de subvencions destinades a centres docents, modalitat Desplaçaments nucli urbà per sortides programades dins del PAE i/o proposades per l'Aj. de Vilanova i la Geltrú i/o l'IMET, 2021
Sol·licitud de subvencions destinades a entitats
Sol·licitud de subvencions en els tributs municipals per atendre situacions especials
Sol·licitud de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a empreses d’hoteleria, càmpings i establiments amb llicència d’oci nocturn de Vilanova i la Geltrú afectades per la crisi de la Covid-19.
Sol·licitud de subvencions esportives per a la temporada 2021-2022
Sol·licitud de subvencions Nominatives
Sol·licitud de subvencions per Projectes de Cooperació Internacional
Sol·licitud de tall de carrer total, tall de carrer parcial o reserva d'estacionament
Sol·licitud de targeta d'aparcament de transport col·lectiu per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda
Sol·licitud de targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat
Sol·licitud de targeta d'estacionament provisional a l'ens local, per malalties d'extrema gravetat
Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria
Sol·licitud de traspàs de la llicència de taxi o canvi de vehicle
Sol·licitud de visita a la Defensora de la Ciutadania
Sol·licitud de volant d'empadronament i justificant de convivència al municipi
Sol·licitud del canvi de domicili del permís de circulació i / o del carnet de conduir
Sol·licitud del Carnet Actiu (carnet municipal de pensionista)
Sol·licitud del certificat històric de convivència al municipi
Sol·licitud del justificant o certificat històric d'empadronament al municipi
Sol·licitud del MUR del TOC
Sol·licitud del passi per l'Estació (targeta RENFE)
Sol·licitud d'expedient de ruïna
Sol·licitud d'informació i assessorament a l'Agència Local de l'Energia (ALE)
Sol·licitud d'informe d'arrelament social a Catalunya
Sol·licitud d'informe social de vulnerabilitat energètica (als Serveis Socials Bàsics)
Sol·licitud d'informe tècnic d'accidents i atestats
Sol·licitud d'informe tècnic sobre dades meteorològiques
Sol·licitud d'inscripció al Pla de formació i de suport a entitats i associacions
Sol·licitud d'inscripció al registre de suport a persones refugiades
Sol·licitud d'ús de les instal·lacions esportives de les escoles d'educació infantil i primària públics de Vilanova i la Geltrú fora de l'horari lectiu.
Sol·licitud d’endós de factures i subvencions al departament d’Intervenció de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Sol·licitud genèrica IMET (tràmits no especificats al Catàleg de Tràmits)
Sol·licitud genèrica (tràmits no especificats al Catàleg de Tràmits)
Sol·licitud per a la concessió de llicència d'ocupació temporal d'espais públics destinats a horts/espais agrícoles socials ecològics a entitats sense ànim de lucre
Sol·licitud per a la concessió de llicències de parcel·les d'horts urbans ecològics
Sol·licitud per al ProjectG: Incorporació d’una paret de titularitat no municipal al catàleg de murs per a la realització d’obres d’art mural urbà
Sol·licitud per comprar més de dos abonaments mensuals de transport interurbà amb descompte (carnet actiu)
Sol·licitud per ser entitat col·laboradora d'activitats d'educació en el lleure a l'estiu
Sol·licitud per ser Entitat col·laboradora: subvencions per a la inclusió en activitats extraescolars d'infants i adolescents amb diversitat funcional
Sol·licitud ús de La Nau de Joventut
Sorteig: 5 places al balcó de l'Ajuntament per les Comparses
Subvencions adreçades a infants, adolescents i joves per a la participació en activitats d'educació en el lleure a l'estiu 2021
Subvencions adreçades a infants i adolescents amb diversitat funcional per a la participació en activitats extraescolars
Suggeriments
Targeta de Tarifa Reduïda per zona blava o verda
Targeta Punt Net per a les persones propietàries i llogateres
Targeta verda metropolitana
Teleassistència domiciliària
Tramitació de documentació per a persones estrangeres
Tramitació del carnet d'alberguista adult
Tramitació del carnet d'alberguista de grup
Tramitació del carnet d'alberguista familiar
Tramitació del carnet d'alberguista jove
Tramitació del carnet internacional de professor/a
Tramitació del carnet internacional d'estudiant
Tramitació del DNI electrònic i/o Passaport
Truca a la Carme
Ús de la deixalleria fixa Punt Net
Ús de la deixalleria mòbil
Ús dels espais de la Xarxa d' Equipaments Cívics Municipals
Ús dels espais de les Biblioteques Municipals i del Teatre Principal
Ús d'espais dels museus de l'Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer
Ús d'instal·lacions esportives municipals per a esdeveniments de caràcter puntual
Xarxa de Centres Oberts Municipals

Visita també

T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració